۱۳۹۳ دی ۱۶, سه‌شنبه

شیشتا گیلیکی چاردانه، فارسی واگردانه مرا - گیل آوایی

0
تی ویشتایی واسی می سر بیجیره
خیابانان خوسی می دیل آویره
امی حاققام نوبو انهمه بیداد
جه تی ارسو خایم دوشمند دیمیره!
فارسی
از گرسنگیِ تو سرِ من افکنده است
خیابان می خوابی، دلِ من گم شده است
حق ما این همه بیداد نبود
می خواهم که از اشک تو دشمن خفه بشود!
1
چوما وارش بیگیفته دئن نتانم
هاچین تورانو واهیلانا مانم
هاتو کورم کلاچم داد زنم داد
چقد واستی هاتو غوربت بمانم!!!!
فارسی:
چشم را باران گرفته، نمی توانم ببینم
درست دیوانه و سرگشته را می مانم
همینطور چشم بسته داد می زنم داد
چقدر باید همینطور غربت بمانم
2
چوما وارش بیگیفت، ارسو اوچینم
دیمه سر ارسویانه پاک  دیچینم
ایتا ایتا می یادا ایشمارم، قاق
واوُو چوما کرا واستی فوچینم
فارسی
چشم را باران گرفته اشک بر می چینم
روی گونه اشکها را انگار روی هم می چینم
یکی یکی یادم را می شمارم، مات
چشم باز را باید روی هم بگذارم
3
می ناجه تاسیانه دیل دیچینم
شبانا ونگ زنم می ارسُو چینم
روزان بم تام بزه، واهیلابُو، قاق
جه تام زئن ارسو فریادا اوچینم!
فارسی
حسرت و دلتنگی را در دل روی هم می نهم
شبانه می گریم اشکم را می چینم
روزها ساکت، سرگشته، حیران می شوم
از سکوت کردنم اشکِ فریاد را جمع می کنم.
4
آغوزداران کلاچه لیسکه کاران
هاچین هیستا بو واشک جیره باران
دکفته گوسکا دیلام پاک اونه ناف
هاتو فوتورک بزه لانتی دواران! 
فارسی:
درختان گردو، کارهای خنده دار( لوسِ) کلاغ
شاهینِ تمامن خیس شده زیر باران
از ترس تۀ دلِ غورباغه خالی شده
به محض اینکه مار در حال گذر یورش برد!
5


جه دور ماچی دمه رشتا کشم بو
فیوه جه می چومان ارسو ارسو
بوبوستم تورو واهیل پاک هاچین لات
جه ارسو ده بوشو جه می چومان سو!
فارسی
از دور رشت را ماچ می کنم بو می کشم
از چشمانم اشک می ریزد
دیگر دیوانه و سرگشته و لات شده ام
از اشک دیگر از چشمانم روشنایی رفته
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر