۰۲ بهمن ۱۳۹۳

گیلداستان: خاکبازی - گیل آوایی

چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

تومان پیران هاچین شالیکی،
دیمپر چله خرابه
دوماغ وینیزکو لابیل جلاسته
دره سر خاکه بازه دوبو.
جه او سره کوچه صدا بامو:
-         لیباسه کهنه، سماوره کهنه می خریم
حاجی چنس جه خانه بامو بیرون. اونه چوم دکفته زاکا کی خاک بازه دوبو. خو پا توکه مرا بزه زاکه تکا بوگفته:>>ایدامه ره هایا کیلیک بوکونید.

۲۷ دی ۱۳۹۳

گیلغزل: یاده دامانا بیگیفتم داد بزه مه وسته وست - گیل آوایی

یاده دامانا بیگیفتم داد بزه مه وسته وست
می چومان وارش بیگیفته بشکنه می چومه بست!

دیمه سر رابه بوکود ارسو بوبو سیفید رو آب
دئن نتانستم هاچین ارسو می چومانا دَوَست!

غوربتانه غوربته غوربت دکفته زاره زار
ده جیگیفتن کی نشا وختی دیمیری مسته مست!

پاک هاچین آبچا بو آن قد کی بنالستم هوزار
ده آویری یام کرا فریاده جا چاره نبست ( نوبوست!)

ونگو زاری ناک، دمرده بون هاچینه قاقه قاق
دیل تورابوست، غوربتا حایف دن وارست!

ده واسی صارا دکفتن بی تومان پیرانو لات
اسا کی دیل دکالست  غوربت بمانست، دن کالست!

گیل آوایی واهیلا بو رشتا گرده را دوار
واهیلی چاره چیسه!؟ وختی چومان خون بوارست!

فارسی:
دامنِ یاد را گرفتم داد زدم بس است بس
چشمانم باران گرفته سدِ چشمم را شکست

روی گونه اشک راه افتاد آبِ سپید رود شده
نتوانستم ببینم اشک تمام چشمم را بست

غربتِ غربتهاست کسی که زارِ زار در غربت افتاده
دیگر پنهان کردن که نمی توان وقتی مستِ مست غرق می شوی

دیگر هجو شده آن قدر که نالیدم ضجه وار
دیگر گمشدگی هم با فریاد چاره نشد

گریه زاری بغض غرق شده حیرانِ حیران
حالا که دل ویران شده غربت مانده فرو نریخت

دیگر باید به حیاط خانه رفت پیراهن و تنبان کنده   لات*
حالا که دل فروریخت غربت ماند فرو نریخت

گیل آوایی سرگشته شده راه به راه در رشت می گردد
چاره سرگشتگی چیست!؟ وقتی چشم خون بارید!

* "دیگر باید به حیات خانه رفت پیراهن و تنبان کنده"کنایه از داد و بیداد راه انداختن و هوار زدن است!۱۷ دی ۱۳۹۳

هاسا شعر، فارسی واگردانه مرا - گیل آوایی

هیسته چومه ارسو فادم باده دس
ببره زالاش باورده خاکا آب بده
ابرانا دپرکانه فورانه تا آسه مانه لچه
وارش کی بامو
آرزونا کشا گیفته
راشه دوارم
فاره سن فانرسن وامرازه آرزو بداشتا
شونو شونو شون
چورابونه رخشان کشئنه ره یه
ناویره
چی غم کی بکفم
هیزارهیزار
بکفته پسی ایساده رادوار!

فارسی
اشکِ چشمِ خیس را به دست باد می دهم
ببرد خاک تشنه را آب دهد
ابرها بیدار کند بگریزاند تا اوج آسمان
باران که آمد
آرزوها را در آغوش گرفته
به راه می افتم
رسیدن نرسیدن، به آرزومند نمی چسبد
رفتن وُ رفتن وُ رفتن
نازایی را سوسو دادن است
وگرنه
چه غم که بیافتم
هزار هزار
رهوار هستند پس از افتادنم.
2
دیل ونگ زنه
چوم فوکونه
دیم اوچینه

هاچین اورشین کودان درَد
کولکه باوردا!

فارسی
دل می گرید
چشم می ریزد
گونه برمی چیند
بیهوده دارند بهم می زنند
کلاف سردرگم را!
.

۱۶ دی ۱۳۹۳

شیشتا گیلیکی چاردانه، فارسی واگردانه مرا - گیل آوایی

0
تی ویشتایی واسی می سر بیجیره
خیابانان خوسی می دیل آویره
امی حاققام نوبو انهمه بیداد
جه تی ارسو خایم دوشمند دیمیره!
فارسی
از گرسنگیِ تو سرِ من افکنده است
خیابان می خوابی، دلِ من گم شده است
حق ما این همه بیداد نبود
می خواهم که از اشک تو دشمن خفه بشود!
1
چوما وارش بیگیفته دئن نتانم
هاچین تورانو واهیلانا مانم
هاتو کورم کلاچم داد زنم داد
چقد واستی هاتو غوربت بمانم!!!!
فارسی:
چشم را باران گرفته، نمی توانم ببینم
درست دیوانه و سرگشته را می مانم
همینطور چشم بسته داد می زنم داد
چقدر باید همینطور غربت بمانم
2
چوما وارش بیگیفت، ارسو اوچینم
دیمه سر ارسویانه پاک  دیچینم
ایتا ایتا می یادا ایشمارم، قاق
واوُو چوما کرا واستی فوچینم
فارسی
چشم را باران گرفته اشک بر می چینم
روی گونه اشکها را انگار روی هم می چینم
یکی یکی یادم را می شمارم، مات
چشم باز را باید روی هم بگذارم
3
می ناجه تاسیانه دیل دیچینم
شبانا ونگ زنم می ارسُو چینم
روزان بم تام بزه، واهیلابُو، قاق
جه تام زئن ارسو فریادا اوچینم!
فارسی
حسرت و دلتنگی را در دل روی هم می نهم
شبانه می گریم اشکم را می چینم
روزها ساکت، سرگشته، حیران می شوم
از سکوت کردنم اشکِ فریاد را جمع می کنم.
4
آغوزداران کلاچه لیسکه کاران
هاچین هیستا بو واشک جیره باران
دکفته گوسکا دیلام پاک اونه ناف
هاتو فوتورک بزه لانتی دواران! 
فارسی:
درختان گردو، کارهای خنده دار( لوسِ) کلاغ
شاهینِ تمامن خیس شده زیر باران
از ترس تۀ دلِ غورباغه خالی شده
به محض اینکه مار در حال گذر یورش برد!
5


جه دور ماچی دمه رشتا کشم بو
فیوه جه می چومان ارسو ارسو
بوبوستم تورو واهیل پاک هاچین لات
جه ارسو ده بوشو جه می چومان سو!
فارسی
از دور رشت را ماچ می کنم بو می کشم
از چشمانم اشک می ریزد
دیگر دیوانه و سرگشته و لات شده ام
از اشک دیگر از چشمانم روشنایی رفته
.
.