۰۷ دی ۱۳۹۳

سه تا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی

چوما وارش بیگیفته دئن نتانم
هاچین تورانو واهیلانا مانم
هاتو کورم کلاچم داد زنم داد
چقد واستی هاتو غوربت بمانم!
فارسی
چشم را باران گرفته دیدن نمی توانم
درست دیوانه و سرگشته را می مانم
همینطور دیوانه وار داد می زنم داد
چقدر باید همینطور در غربت بمانم!
2
چوما وارش بیگیفت، ارسو اوچینم
دیمه سر ارسویانه پاک  دیچینم
ایتا ایتا می یادا ایشمارم، قاق
واوُو چوما کرا واستی فوچینم. 
فارسی
چشم را باران گرفت، اشک بر می چینم
روی گونه فقط اشکها را می چینم( روی هم گذاشتن)
یادم را یکی یکی می شمارم حیران
چشمِ باز را باید روی هم بگذارم 
3
چومِه ارسو دره پا در میانی
دیلا گِه وسته چن قد تاسیانی
دیلام تامتوما زه واهیلا به قاق
چوما گِه تو چره ارسو دُو وانی!؟ 
فارسی
اشک چشم دارد پا در میانی می کند
به دل می گوید بس است چقدر دلتنگی
دل هم دم فرو بسته سرگشته می شود حیران
به چشم می گوید تو چرا اشک می دوانی!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر