۰۶ آذر ۱۳۹۳

چارتا گیلیکی هاسا شعر، فارسی واگردانه مرا - گیل آوایی


منو تاسیانی
داره نقله یو بادا دیل دوستن
ولگ فیشانو
بی ولگی زمستان!

فارسی:

من وُ دلتنگی
ماجرای درخت است وُ دل بستن به باد
برگریزان وُ زمستانِ بی برگی!

2

دوچکسته
واپیچسته
راشی دوار

سایه یو من
فاکش فاکش
کشاشو
بی سیوایی!

هان!

فارسی:

چسبیده
پیچیده
در راه بودن/رفتن/گذشتن

سایه وُ من
کشان کشان
در آغوشِ هم وُ
بی جدایی!

همین!


3

راشی بی را دوار
داره لچچه خالی چیچینی قوپپه  یو
ایتا آسه مان بی چی چی نی، بی پر، بی پرکشئن!

تنایی دابه چوم برایی!

فارسی:

راهِ بی رهگذر
بالای درخت، لانۀ خالی گنجشک وُ
یک آسمان بدون گنجشک، بدونِ پر، بدونِ پر کشیدن
.
رسم تنهایی ست چشم به راهی!

4

دارا واچکستن
زاکی دابه یو ول وله گی!

باغ هاچین
راسته دیفاره مرا
رخشان کشه!

فارسی:
از درخت بالا رفتن
رسم بچگی ست وُ بازیگوشی کردن!

باغ بیهوده
با دیوار بلند

شکلک در می آورد!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر