۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

آویری=گم شدگی - گیلداستان با برگردان فارسی - گیل آوایی

ایتا قسمت جه " آویری"
>>>> دو واره نمه خستگه می کوله سر.
ایسان، دمردنه. شون، زنده بُون.
 بکف ویریز، بکف ویریزام بوبوست واستی شون. بوشوییمی یام.
ها رایا کی امی پئر بوشو آمی مار بوشو آمی پئره پئر؛ بوشو،
منام شوندرم راشی یا دوارمه.
زیبیل می حرفانا ایتا ایتا خو تک داره،
چانچو والای بوخورده داره می بوگو بیشتاوانا مرا پا به پا بوستن.
ویریس می آرزونا توشکه توشکه سر بیشمارده داره، ایتا ایتا، هیزار هیزار، ناجه بوبوست.
ها چل می پئره پا ماله بو، ها هیسته واش می ماره پابرانده شونو دپاچست. ها راشه، اونه شه بزه واشانه مرا، دوارست بوارست دکالست، زیمینا مهربانی باموخته یو آفه تابا بی دریغ بون.
ها زیمین
ها خاک
ها آسه مان
ها روخان
ها آب
ها نُوب
ها گوسکا
ها لانتی
ها واش
ها بیجار
ها باغ
ها دار و شونو آمون
ها بکف ویریز.
بوشوده باموده بیگیفتد ببردد بوکشتد بداشتد فتاشتد .....

هاتو سالانه سال بامو بوشو یو پنبه رسه تو بی یا بیجیر من برسه، بوبوسته نقله من تو آما، اکه بکف اکه ویریز من تو اماییم بازام ها خاک، ها راشی، ها چل، ها گیل گوده اگه کی آپار آپار پاتانا جیجا بوکود. کی چی دانه آکِه به! چوتو به! چره به! هاتو ایوار وابخوبا بوسته نبوسته! فان دری کی روزیگار ایجور آدما دخشارده داره کی اونه پنجه ماله آدمه دیمه سر ناها تا آدمه چارچرخ هاوا ببه.
گی نه!؟ ان خط ان نشان! ایوار ترا حالی به کی ده نه واگردسنه دیلا داری نا شونه ......

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر