۱۳۹۳ آبان ۱۳, سه‌شنبه

می خوره، منبر سوجانه، مردومازار، گنده واشه شونده شوند! - گیل آوایی

می خوره، مینبر سوجانه، 
مردوم آزار، 
گنده واشه 
شونده شوند!،
اون کیسه کی موفت خوره، 
قورآنا خانه 
توندا توند!؟
تا بوگفت مالم آ حرفا 
خو کلاسا فاندرست،
ایصدا هاممه بوگوفتد:
 اون آخونده اون آخوند!!!
فارسی
می می خورد منبر می سوزاند 
مردم آزار است،
علف هرز
بدبو، گیاه سمی
او کیست که مفت می خورد، 
قرآن را 
تند تند می خواند!؟
تا این حرف را معلم  گفت و به کلاس خود چشم دوخت
یک صدا همه گفتند:
 او آخوند است او آخوند!


گنده واش همان علف هرز است.
شوند در گیلان به گیاه بدبویی گفته می شود که دانه های سمی و سیاهی میوه آن است و بیشتر بصورت انبوه یا بیشه می روید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر