۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

پنشتا گیلیکی تازه شعر فارسی واگردانه مرا – گیل آوایی

درجه که جایه!؟
یا
می چومه جا!؟
جه کویتا
رابه بوکود لانتی مانستن
کی اونه پامتتا نتانم بی یافم!

فارسی:
از پنجره تراوش کرده
یا چشم من!؟
از کدام یک پایین کشیده شده مانند مار
که جای پایش را نمی توانم بیابم!


2
فان درستن
میدان دکفتن
دوو تایه
پاله وان دانه
کفتنه دردا!

فارسی:
نگاه کردن( تماشا کردن)
میدان آمدن
دوتاست
پهلوان می داند
درد زمین خوردن را!

3
ایتا کاره
ایتا بره
عورصه اونه
کاره
ناره
چوم هونه شین ارسو واره

فارسی:
یکی می کارد
یکی می برد
غصه برای اوست
می کارد
ندارد.

4
هاتو کورم کلاچم
من بوم
اون بوو
می آویستی!

همه چی میشین بوستان دوبوو بادا باد
دونیا دکالست هاچین!

هان.

فارسی:
همینطور چشم بسته هر چه شد شد
من بودم
او بود
رقیب من!
همه چیز داشت از آنِ من می شد بادا باد!
تمام دنیا فرو ریخت!
همین!

5
هاتو فان درستنو
ارسو فوکودن
ایتا جنگل ناجه اوخان
دیله مئن اوچئن،
دیچین،
پستایی کودن
وای
همه چی ایجور دیگه یه
تازه عکسانه مئن!
کویتا مرا جه تاسیانی بگم
دیل پورابوست
بشکسه بست
سل دوارست!

فارسی
همینطور تماشا کردن وُ
اشک ریختن
یک جنگل حسرت هوار
در دل چیدن
روی هم انباشتن
پس انداز کردن
وای همه چیز یک جورِ دیگر است
میان عکسهای تازه
با کدام شان از تاسیانی بگویم
دل پر شده است
سد شکسته است

آبگیر سرریز شده است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر