۱۳۹۳ مرداد ۱۷, جمعه

گیلغزل: دس آسین خوری مرا هیممت کیشین والا بوبوست!؟


دس آسین خوری مرا هیممت کیشین والا بوبوست!؟
شاله مرخه تسبی یو عمامه کی آقا بوبوست!؟

کپچی لبچه دئنو گفتن دوزیکی آقزونا باخ
کی کلاچه نقله سر قوپپه ناهان آگا بوبوست!؟

دسه پیش گیفتن دنه کفتن هاچین پس، آی برار
آدم آ کارانه امرا کی مرا همپا بوبوست!؟

مسچدو منبر عبا عمامه موفت خوردنه کار،
کی ذوغالچا مئن هاچین ورفه سفید ورفا بوبوست!؟

من مرا قوربانا بوستن وختی ویشتا پوره خاک
آدم هرماله نوبوست آدم هاتو روسفا بوبوست

گوسکا دیل دریا نوبوست، دریا نوکوده جانشورا
دیل بزن دریا ناویره کی آتو دریا بوبوست!؟

هر چی والاتر، ایه جیر داره لچچه با گولاز
ووشمه سر فیله مرا آخه آکه زیبا بوبوست!؟

گیل آویی با شکم سیری نشا بون ویشتا یار
ویشتا یاره ویشتایه، ویشتا دیلان یک جا بوبوست!
.
ویدئو چاکوده پسی، آخری مصراع، ایجور دیگه بوبوسته.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر