۱۳۹۳ شهریور ۴, سه‌شنبه

چارتا گیلیکی چاردانه - گیل آواییغمو غورصانا دیل گیره فیشانه
هاچین چومانه سر ارسو نیشانه
هاتو کی گاگلف جه دیل کشم آه
چوم ارسُونا می مچچا واچیشانه
فارسی
غم و غصه ها دل می گیرد دور می ریزد
همینطور روی چشمها اشک می نشاند
همچین که گاه گاه از دل آه می کشم
چشم اشکها را به دهانم می چشاند

2
دیلا گم کی بایی غورصا دوارم
تی دامن سر بنم ارسو بوارم
دانم نایی مره هاچین ایسم قاق
تی رافا رادوار بیخود شومارم

فارسی
به دل می گویم که بیایی، از پسِ غصه بر بیایم
سر بر دامنت بنهم اشک ببارم
می دانم نمی آیی، برای خودم بیهوده حیرانم
در انتظارت رهگذر را بیهوده می شمارم


3
شبانا چی آیی های چو زنی شی!؟
دیلا اورشین کونی خابا گیری شی!؟
بوبوستی غوربته غورصه مرا پا
هاتو آتش زنی، گورشا کونی شی!

فارسی
شبها چه می آیی، هی تحریک می کنی می روی!؟
دل را چنگ می زنی خواب را می گیری می روی!؟
با غصۀ غربت پا شده ای ( جفت شده ای، دست به یکی شده ای!)
همینطور آتش می زنی، داغ می کنی می روی!

4
واکف داری هاچین می غورصا مانی!،
می چومه ارسو جا می دیلا خانی!،
سی یا ابرا مانی دیله نیهی دام،

تی دس وا های بخانم دیلمانی!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر