۲۵ تیر ۱۳۹۳

شیشتا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی

چره دونیا آتویه!؟ پاک چیتینه!،
غموغورصه دمردن لاب، هاچینه!،
هاتو جه جیر جه جور  غم واره بیصاب!،
جه چومان کی تانه ارسو نیچینه!؟
فارسی
چرا دنیا اینطور است!؟ اصلا دلپذیر نیست
فقط غم و غصه و خفه شدن است
همینطور از پایین از بالا می بارد بی صاحب
از چشمها چه کسی می تواند اشک نچیند!؟

2
هونیمی، روزیگاره کی واگردست!
آمی خاک بر سری نسله نگردست!
باموییم چوم واکودیم رُو بامو کار
هاتو کی شا بوشو، آخوند واگردست!
فارسی
همانیم، روزگار است که برگشته است
برای نسل خاک بر سر ما روزگار نگشت
آمدیم چشم باز کردم کار بهم ریخت
همچین که شاه رفت، آخوند این رو آن رو شد!

3
شبانه بی کسی بردن تی نامه
خیالا شون نیویشتن تره نامه
تی امرا گفتنو خاندن کودن داد
مره لانه خیاله کی تی بامه!
فارسی
شبهای بی کسی بردنِ اسم توست
به خیال رفتن، برایت نامه نوشتن است
با تو گفتن، خواندن، داد زدن

انگار لانه برای من، بامِ توست!

4
بشم تی دوری جا دریا دیمیرم
اگه دینمرمه کولی بیگیرم
کوله شورا کونم به-سم تی رافا
فادم تی مارا تا ترا فاگیرم!

فارسی
از دوری ات بروم دریا غرق شوم
اگر غرق نمی شوم بچه ماهی بگیرم
بچه ماهی را شور کنم منتظرت بمانم
بدهم به مادرت تا ترا بگیرم!


5
می دیله قورصا چوم گیره فیشانه
زنه ردده می دیمه سر نیشانه
هاتو کی چکه چکه دیم کی به هیست
می آ ارسو گیره مچچا چیشانه
فارسی
غم دلم را چشم می گیرد دور می ریزد
مانند باران کمانه میزند روی گونه ام می نشاند
همچین که گونه با قطره قطره خیس می شود
آه من اشک را می گیرد به لبانم می چشاند

6
بوشو مارا بوگو دوری ده وسته
آویری، دوری، می بالا دوسته
هاچین واهیلابوسته، دور جه  می خاک
چومان قاقه جه ارسو پورا بوسته!
فارسی
برو به مادر بگو دوری دیگر بس است
گم شدگی، دوری، بال مرا بسته است
تمامن سرگشته شده از دوری خاکم
چشمها حیران است از اشک پر شده است

بجای مادر می شود یار هم گذاشت! اینطور:
بوشو یارا بگو دوری ده وسته

برو به یار بگو دوری دیگر بس است.....
.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر