۰۶ خرداد ۱۳۹۳

گیلغزل: تاسی-یانه تاسی-یانه تاسی-یانه دیل هاچین - گیل آوایی


تاسی-یانه تاسی-یانه تاسی-یانه دیل هاچین
تاسی-یانی قولقا گیفته خون فیشانه دیل هاچین

پاک خیاله امرا می دیل ده بوبوسته دس برار
وورسینه لافندا جه غوربت گیلانه دیل هاچین

ده واکفته دیل جه غوربت لاب بوبوسته پیله لات
مسته می گیلانه خاکه مهربانه دیل هاچین

غوربته خاکام نوبو هرماله دیله جاجیگا
گورشا بوسته راه دیبه پاک لاهیجانه دیل هاچین

هرچی گم بوگذشته او سالان، آویری ده، آویر
ترکمه ویشتر تورابه ول کشانه دیل هاچین

تاسی-یانی ایشماره، آ سال، او سال، سالانه سال
لاب دوارست ونگه ونگ، گوسن دوخانه دیل هاچین

شه بزه وختی دپرکه جه شبانه فوخوسان
تا صوبه سر گورشه کا جه یادمانه دیل هاچین

داره ولگانه مانستن شه آویری دسته باد
فلا رودخانو سیاهکل دیلمانه دیل هاچین

گیل آوایی ده جیگر گفتن جه دیله تاسی-یان
کس تی دادا نیشتاوه، غوربت خوسانه دیل هاچین
.

۱ نظر:

  1. با سلام

    در برابر انسانی چنین والا و اندیشمند تنها باید سکوت کرد و حتا آروزی موفقیت آروزی بس عبثی است چراکه خود بر فراز بالهای موفقیت بیش از گذشته به پیش می روید پس تنها باید گفت دست مریزاد و زنده باد.

    پاسخحذف