۲۷ فروردین ۱۳۹۳

چارتا گیلیکی چاردانه فارسی مرا - گیل آوایی

غمانه تاسیانه فیشادن شا!؟
چومانه ارسومالا خوشکانن شا!؟
شوالا بو دیله نا گورشا بون، آ
دوارسته بکفتا وارگانن شا!؟

فارسی
غمهای تاسیانی را می شود دور ریخت!؟
جای اشکهای چشم را می شود خوشکاند!؟
برای دلِ شعله کشان، داغ شدن و آه هست
به کسی که آب از سرش گذشته، افتاده، می شود آویزان شد!؟

2
دمرده دیل هاچین زاکا مانه زاک
تو هرچی جوفت فادی هانده آره تاک
خوره سوجه ساجه  خانه کونه داد
بزه ونگ، تام زنه خوره زنه ناک
فارسی
دلمرده درست مثل بچه را می ماند
هرچه جفت بیاوری برایش باز تک می آورد
برای خودش می سوزد می سازد می خواند داد می کند
گریه کرده، ساکت می شود برای خودش هق هقِ پس از گریه دارد
3
دیلا گم وسته ده، تا آکه ناله
جه دوری دابه دیل به خاله خاله
جه لانه پر کشئن شون به هاچین خاب
اونی کی گورشا بو بشکسه باله
فارسی
به دل می گویم بس است تا کی ناله
رسم است از دوری تکه تکه شدن
پرکشیدن از لانه رفتن، فقط خواب دیدن می شود( مگر خوابش را ببینی!)
برای کسی که داغ شده بالش شکسته است.
4
دیلانه ایجگره چومان فوچن داد
کرا دابه آ روزان ونگو بیداد
دمرده پوشتا بوسته، لاته بی واش
هاچین واهیلا بوسته آ بره باد

فارسی
ضجۀ دلها، چشم برهم نهادن، داد
انگار رسم این روزها شده گریه بیداد
غرق شده بی بار، دشتِ چرای به علف

درست سرگشته شده آه را باد می برد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر