۱۳۹۲ بهمن ۱۸, جمعه

آویرا بوسته نیــــــــــگاره می دیل هاچین تنگه

آویرا بوسته نیــــــــــگاره می دیل هاچین تنگه
می ماره موشته پــــــلاره می دیل هاچین تنگه

زالاش بـــــــاورده کرا ناجه ناجه غوربته مئن
می ماره کتله صـــــــداره می دیل هاچین تنگه

می دیل خایه دکفم پابرانده باغه می یــــــــــان
ایموشته ســــــــیروکواره می دیل هاچین تنگه

بایید میداد فاره سید تا نوبوستمه خــــــالی آب
کی دازو واشـــو گوماره می دیل هاچین تنگه

ده لاب تــــورابو زنم می سرا به چوبو چکال
می مچه قورسه نـــاویره می دیل هاچین تنگه

هاتو کی ساحیـــله کش بم مثاله واشکسه لوتکا
شبانا مالا صـــــــــدا ره می دیل هاچین تنگه

چره مرا واکفی، گورشه کایمه، فریـــــــــــــــاد
می رشته پورده بوساره می دیل هاچین تنگه

گیل آوایه واسوخستن نشا بوبو پیـــــــله لات
می قرماقو می روباره می دیل هاچین تنگه!
آ تاریخ می فارسی ویلاگه مئن پخشا بوسته بو:
۱۷ آذر ۱۳۸۷

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر