۱۰ شهریور ۱۳۹۲

گیلیکی فریاد - گیل آوایی


فتاشته جنگلا
باد دو وِه
بیداد اوخان به
ارسو وارشانه جا
آه
بادا دواره
وارش وارش جنگل سبزا به دو واره
جنگل خوسانه دابه جنگل دکفتن
مرگ ایدفا
شیونام!
فارسی:
جنگلِ بریده شده را
باد می دوَد
بیداد پژواک می شود
از بارانهای اشک
آه
بر باد فائق می آید
باران باران جنگل سبز می شود باز
جنگلی ها را رسم است به جنگل زدن
مرگ یک بار
شیون هم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر