۲۳ مرداد ۱۳۹۲

چند شعر کوتاه گیلکی با برگردان فارسی - گیل آوایی

دریا شو

دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت

دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن

 برگردان فارسی: 
دریارُو 
دریا رو و طوفان
دنیایی از واخوان
انباشته انبوه
شب غرق شده و دل ترکیدن
این پا کردن شب تاب است
برای سوسو زدن

 گیلیی:
راز
می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

فارسی
راز
مشتم نگشا که دنیا به هم می ریزد
اندوه دل شب ستیزان را
از جنگل بپرس

گیلکی:
هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه

فارسی:
تا که می خواهم غصه سر آرم
روزگار بازی اش می گیرد

 گیلکی:
هارای
ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه

برگردان فارسی:
هوار
یک دریا دل پس انداز کردم
طوفان زایید
از بیم هوار من

 گیلکی:
دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته

بی چوم پیله
تره خیالا شومه

برگردان فارسی:
از دریا پاسخی نیست
تپه خموش است

بی هیچ چشم بر هم زدنی
به تو می اندیشم

گیلکی:
تاسیانی

خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان

انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!

برگردان فارسی:
دلتنگی

شب و آسمان دریغ شده از ستاره
عرق سرد بر جنگل نشست
از هوار من
اینهمه دلتنگی را
چه کسی بر می چیند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر