۱۸ تیر ۱۳۹۲

چاردانه های گیلکی - گیل آوایی

0
هاچین بشکسه شیشا چی زنی سنگ!؟
بیگیفته دیله ره چی نا بجوز ونگ!
ایچکه چومه ره نا ارسو، دیم هیست،
شبه گوسکا خانه، دیل یاره به تنگ!
فارسی
بیهوده شیشۀ شکسته را چه سنگ می زنی
برای دلِ گرفته چه هست بجز گریه
یک چکه اشک برای چشم هست، گونه هم خیس
برای شب غورباغه می خواند، دل برای یار تنگ می شود
1
دیله بشکسا تنها نان نشا، شا!؟
هواره جانا بی جانان نشا، شا!؟
دمرده بختو، یارام تی مرا قار،
شبانه مستی بی واخان نشا، شا!؟
برگردان فارسی:
دلِ بشکسته را تنها نمی توان گذاشت، می توان!؟
هوارِ جان را بی جانان نمی توان، می توان!؟
بختِ خفه شده( غرق شده) یار هم با تو قهر،
شبها مستی بی واخوان نمی توان، می توان!؟

2
دوسته باله کی پروازه شه خاب
اونی کی لاما به  راشون کونه داب
نیگیفته دیل نانه ارسو یو ونگ، ناک
دیله بشکسته با غورصه خوره تاب!
فارسی
کسی که بالش بسته است برای پرواز بخواب می رود
آن که فلج است راه رفتن را رسم می کند
دلی که نگرفته، اشک، گریه، هق هق( بغض) نمی داند
دلِ شکسته با غصه تاب می خورد

3
می دیل دریا، چومه توفان ولانه
خیاله لی شا لاته مئن فورانه!
بوبوستم ده پلاپچ، جه چومه کار
دیلا های چو زنه ارسُو دُو وانه!
فارسی
دلم دریا، توفانِ چشم نمی گذارد
گوسالۀ خیال را در دشتِ رها شده، می دواند.
شدم مستمع آزاد! از کار چشمم
دلم را هی تحریک می کند ارسو را جاری می کند.

4
گمه حافظ بوشو ده فال بی  فال!
بوبوستم یاره دوری جا هاچین لال
بدا هر چی ببه  کورم کلاچم
اسا کی کیشکایه دیل دوری یام شال
فارسی
می گویم حافظ برو دیگر فال بی فال
از دست دوری واقعا شده ام لال
بگذار هر چه پیش بیاید چشم بسته باداباد
حالا که دل جوجه وُ و دوری شغال است!
5
می دیل تنگه می رشتِه، می روباره!
ساغرسازان، ککج، سیره، کواره!
روخانه جانشورا  یو اشغالی واز!!!!
روباره گوسکا، لانتی، کره ماره!!!!
فارسی
دلم تنگ است برای رشتِ من، رودخانۀ شهرم( "روبار" رودخانه ای در شهر رشت است)
ساغریسازان( محله ای در رشت)، ککج=شاهی، سیره=برای سیر، کواره= برای تره
برای شنا کردن در رودخانه و پریدن ناشیانه و چاردست و پا در آب!!!
برای غورباغه، مار، کره مارِ روبار، کره مار یا کره روف= اسم فارسی اش را نمی دانم ولی یک جور مارِ بی آزار و غیر سمی در گیلان است!>چه جانی کندم برای این ترجمه!؟
6
بازام می دیل بوبو رشته هوایی
هاچین تورا بو گه غوربت چرایی!؟
منام قاقا بومه جه می دیله کار
هاما نه دیمه گیره گیر آوایی
نیگیره هیشکسه جوز گیل آوایی!!!!
فارسی
باز دلم برای رشت هوایی شده
همینطور دیوانه شده می گوید غربت چرا هستی!؟
من هم حیران مانده ام از کار دلم
همه را کنار می نهد می گیرد گیل آوایی را (به هیچ کس گیر نمی دهد بجز گیل آوایی!!!
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ تهران ۲۳:۵۹ - ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۳


7
دیلا گم وسته غورصه ده بوشو خاب
چومه ارسو دیمه سر پاک خوره تاب
واویلان ده مرا آ ول وله زاک
مرا گه تو بوشو تی کشکا بساب!
فارسی
به دل می گویم بس است غصه دیگر برو بخواب
دیگر اشک چشم روی گونه تاب می خورد
به من چپکی نگاه می کند این بچۀ زرتخ!!!!
می گوید تو برو کشکت را بساب!
8
توگی واشکستا  بوم، می ریشا چی گی!
می دوشمن سنگه، پس می تیشا چی گی!
گیرم الله یو آیان تی طرفدار،
می یارانه اهورا پیشا چی گی!
فارسی
می گویی در هم شکسته شده ام، ریشۀ  مرا چه می گویی!
دشمنِ من سنگ است، پس تیشه مرا چه می گویی!
گیرم که الله وُ آیه ها طرفدار تو،
یارانِ اهورا پیشه ام را چه می گویی!

.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر