۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

فیلم/ویدئو دریای شمال-هلند با ترانۀ زیبای دریا طوفان داره اجرای زنده یاد احمد عاشور پور


متن ترانه دریا طوفان داره:

دریا توفان داره وای باد و باران داره وای
گیله مردای خانه آی نازنین یار لیلی
موجا با دس زنه پس نی یه بیدار هی کس
گیله مردای خانه آی نازنین جان لیلی
تی خانه آباد لیلی... هی
ولانه اَ باد لیلی....... هی
بایه تی ویجا ایمشب، می داد و فریاد لیلی،می دادو فریاد لیلی

دریا توفان داره یار، بادو باران داره یار
واستی ایمشب بایم دریا کناران لیلی
باز پریشانه می دیل لیلی نالانه می دیل
( دو تا بال کم دارم بایم تی ویجا لیلی)
وختی ایمشب بایم دریا کناران لیلی
می جانه جانان لیلی....... هی
جه بادو باران لیلی......... هی
موشکل بتانم بایم دریا کناران لیلی، دریا کناران لیلی

یاد او مهتابی شبان کی شومی دریا لبان
تی مو ماچی زه یی، تی شانه رو باد لیلی
سورخه دسمالا داری ایسه می یادگاری
بعده با من ناَیی اَیه ترا یاد لیلی
من تی خاطرخام لیلی هی
تنهای تنهام لیلی هی
موشکیله ایمشب دریا بیگیره آرام لیلی،
بیگیره آرام لیلی

برگردان فارسی:
دریا توفان دارد، باد و باران دارد. وای!
گیله مردی میخواند: لیلی، نازنین یار ِمن..
موجها را با دست پس میزند و هیچ کس بیدار نیست
 دارم خودم را میکشم تا به کنارت بیایم لیلی. خانه ات آباد...
این باد امان نمیدهد تا صدای ناله هایم امشب به گوش تو برسد.
 امشب باید به کنار دریا بیایم لیلی.
باز دلم پریشان است. لیلی دلم نالان است. دو تا بال کم دارم که به برت بیایم.
جان جانانم لیلی! با این باد و باران سخت است امشب بتوانم به لب دریا بیایم.
یاد باد آن شبهای مهتابی، که لب دریا میرفتیم.
موهای تو با باد شانه های مرا بوسه میداد..
دستمال سرخی داری، یادگاریست از من.
با من وعده میگذاشتی، به یادت می آید لیلی؟
من خاطرخواهمت لیلی.. تنهای تنهام لیلی..
سخت است که امشب دریا آرام بگیردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر