۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

سه تا چاردانه گیلکی - گیل آوایی

تی چوم تیتی، تی مو، می دیله جایه
تی واستی لیسکا به دیل گیره تایه!
مرا لوچان زنه دوری، دیهی تاب
خیالا چو زنه، می دیله پایه
فارسی
چشمانت شکوفه، مویت جای دل من است
برای تو دل لوس می شود،  تدارک می بیند
دوری چشم غره می رود، تابم می دهد
خیال را تحریک می کند، دلم را چوب می زند!
.
تویی رقصه بیجاران، نازه می خاک
جه تو دورم، ایسم می گیلانه زاک
هاتو دوری زنم ونگ، های کونم داد
می دیل زاکابو بوک بارده زنه ناک
فارسی
تو یی که رقصِ شالیزارانی، ناز خاک منی
از تو دورم، بچه گیلان هستم
همینطور از دوری گریه می کنم، هی داد می کنم
دلم کودک شده بغض کرده هق هق می کند
.
تونام دوسکول زنی جه پا دکفتا

دمه جی تو هاچین راشی بکفتا
اسا کی داب بوبو بیگانا بون، حایف
فیچالی، دورسینی سرما فوخوفتا
فارسی
تو هم هول می دهی از پا افتاده را
زیر پا می نهی بیهوده در راه افتاده را
حالا که بیگانه بودن رسم شده، حیف
می فشاری، پاره می کنی، سرما مچاله کرده را
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر