۱۷ فروردین ۱۳۹۲

کی فوتورکه آمی باغا!؟ - گیل آواییکی فوتورکه آمی باغا!؟
کی داریم بولبوله داغا!؟

نه بیجار بیجاره نه بج!
نه گیلک دانه خو را مج
همه تان کرا پلا پچ
داره ده غورصه تته رج

کی فوتورکه آمی باغا!؟
کی داریم بولبوله داغا!؟

مگه به هیشکی نخانه
دیله که ایتا ترانه
بیگیره غورصا بهانه
بازین، ها، غورصه بمانه
هیشکی جه هیشکی ندانه!؟

کی فوتورکه آمی باغا!؟
کی داریم بولبوله داغا!؟

مگه عاشقی بمرده
گیله مرده دیل دمرده
همه جایا آب ببرده
همه تانا خاب ببرده

کی فوتورکه آمی باغا!؟
کی داریم بولبوله داغا!؟

کرا غورصه نا تته رج
نیدینه هیشکی خو پا مج
همه تان کرا پلا پچ
داره ده غورصه تته رج

کی فوتورکسه آ باغا
کی داریم بولبوله داغا

فارسی:
چه کسی باغ ما را خفه می کند( در چنگ خودش دارد خفه می کند)
که  داغِ بلبل را داریم
نه شالیزار شالیزار است
نه گیلک راه همیشگی را می داند
همه شده اند دست به نیاز( ناکارآمد)
غصه پشتِ سرِ هم دارند

چه کسی باغ ما را خفه می کند( در چنگ خودش دارد خفه می کند)
که  داغِ بلبل را داریم

مگر می شود که کسی نخواند
برای دلش یک ترانه
برای دل غصه را بهانه کند
بعد همین غصه بماند
هیچ کس از هیچ کس نداند

چه کسی باغ ما را خفه می کند( در چنگ خودش دارد خفه می کند)
که  داغِ بلبل را داریم

مگر عاشقی مرده
دلِ گیلمرد غرق شده
همه جا را آب برده
همه را خواب برده

چه کسی باغ ما را خفه می کند( در چنگ خودش دارد خفه می کند)
که  داغِ بلبل را داریم

همینطور غصه ردیف شده اند
هیچ کس جای پایش را نمی بیند
همه ناکارآمد شده اند


کرا غورصه نا تته رج
نیدینه هیشکی خو پا مج
همه تان کرا پلا پچ
غم دارند ردیف ردیف

چه کسی باغ ما را خفه می کند( در چنگ خودش دارد خفه می کند)
که  داغِ بلبل را داریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر