۰۳ فروردین ۱۳۹۲

دمخته بختا نیدین تو آ روزیگار نمانه - گیل آوایی


ghazal-gilaki-tar-homayun-shahnazغزل گیلکی با تار from GilAvaeiگیل آوایی on Vimeo.

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۲- ۲۳ مارس ۲۰۱۳
دمخته بختا نیدین تو آ روزیگار نمانه
آخونده جاکشه لوففت کشانه کار نمانه

مگه اوتو بمانسته کی تا بمانه آتو!؟
همه دمرده بوشود، ونگو شومه زار نمانه

چره بی قولقا بیگیفته تی خلوتی بی داد
جه سرما دیل بچایه هانده بی باهار نمانه

ترا می امرا دارم تی مرا دارمه مرا
دیهیمی کسکسا یاور بی ایله جار نمانه

تی خاکه مئن چره وا سربیجیر بیبی بی گولاز
فوتورک فوشور فوسوجان جنگلی بی یار نمانه

بی یه می امرا تی امرا منم همیشک پا
ارایا فاندری هرماله بی رادوار نمانه

نوخور تو قورصه اما دیمی کسکسا یاور
کی دابه گیلکانه یار بی دس برار نمانه

واکون تی چوما گولازه مرا دکف میدان
یالانچی پهلوانِه پهلوان جه کار نمانه

برگردان فارسی
نگاه نکن به بخته له شده، این روزگار نمی ماند
ککارِ منت کشهای آخوندِ جاکش نمی ماند
مگر آن جور ماند که این یکی هم بماند!؟
همه غرق شده رفتند، گریه و شومزار نمی ماند
چرا در خلوت خودت بی داد درخود فرورفته ای
از سرما دل یخ بکند باز بی بهار نمی ماند
ترا با خود دارم با تو خودم را نگه می دارم
به یاریِ یکدیگر می آییم بی گروه یاوران بودن نمی ماند
در خاک خودت چرا باید سر بزیر باشی  بی افتخار
یورش ببر، بشوران، بسوزان، جنگلی بی یار نمی ماند
با من بیا با تو من همیشه پا هستم
این راه را که می نگری بی رهگذر نمی ماند
قصه نخور ما به یکدیگر کمک می کنیم
که این رسمِ گیلکهاست که یار بی همیار نمی ماند
چشمانت را با افتخار باز کن بیا میدان
بخاطر پهلوان دروغین، پهلوان از کار نمی ماند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر