۰۳ اسفند ۱۳۹۱

پنج، چاردانه گیلکی - گیل آوایی

بزه شه بج، بیجار، سنفونی یه کار
گولازه سبزا بوستن گیله ایلجار
روخانه، پور کنی، پیشکاولو گاب
بهاره فصله کاره، فصله دیلدار
فارسی
برنج را شبنم زده، سنفونی کار است
افتخارِ سبز شدن، راه  افتادن گروه کشت و کار گیلک
رودخان پاک کردن، صاف کردن شالیزار، گاو
بهار است فصل کار است فصل دلدار است
.
بزه شورم، آویر موردابه کومه
گاجامه کرجی یو دس پارو دومه
دپرکسه کرا شهری جه خو خاب
نوخوفوت مالا هاچین هیست مثله تومه
فارسی
مه گرفته، کلبه در مرداب گم است
اتاقکِ در قایق وُ دستۀ پارو در دست
شهری از خواب خودش بیدار شده
ماهیگیر نخوابیده خیس شده مثلِ نشاء برنج می ماند
.
دپرکسته زمین دارا زنه چو
زمستانا گه وسته بوشو بوشو
چی چی نی، گوسکا، لانتی آب لاکو، راب
کرا سرده هاوایا دده سوسو
فارسی
زمین بیدار شده درختان را تحریک می کند
به زمستان می گوید بس است برو برو
گنجشک، بچه قورباغه، مار، لاکپشت، حلزون
به هوای سرد حسرت می دهند
.
تی دوسکول زئنو می کفتن، ویریشتن
تی فو زئنو می گورشا بونو، بیشتن    
هاتو کفتن، ویریشتن، قاقا بون، قاق
جه تی کاران چوتو واستی جیویشتن!
فارسی
هول دادنت وُ افتادنِ من، بلند شدن
فوت کردنت، از آتش داغ شدن و سرخ شدن من
همینطور افتادن، بلند شدن، مات زده شدن مات
از کارهای تو چطور باید جان بدر برد!
.

فتاشته داره جا جنگل بوکود داد
بوارست آسه مان روخانه فریاد
جه تُورو دازه دومه، دار بوبو قاق
چره همجنس کونه همجنسه بیداد
فارسی
از تراشیده شدن درخت، جنگل فریاد کرد
آسمان بارید، رودخانه فریاد کرد
از دستۀ داس و تبر، درخت حیرت زده شد
چرا همجنس به همجنس بیداد می کند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر