۱۴ بهمن ۱۳۹۱

گیلآواز: شه بزه گول تی چومه ارسو مانه - گیل آواییشه بزه گول، تی چومه ارسو  مانه
بشکسه دیل تی غمه دوره دانه
نه سایی، راشی تی پا مالا داره
چوم تی رافا فاندره ارسو واره

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

پورزماته تی سره کورا بیگیفت
دیل تی واستی شادی یا جه خو جیگیفت
هرتا ارسو چومانه ابرا فاگیفت
ونگه بی تو بُونه، تنهایی دانه

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

خوش دارم کی تی چومانا فاندرم
ارسو آه تی عکسانه سر وارگانم
تی سره کُورا بیگیفته خاطراتا بیشمارم
تو بوشویی بی تو دونیا غم واره

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

شب تی گیسو می خیاله جان پنا
تی چومه شب می خیاله رانما
شب تی تی یانا گمه از تی وفا
تاسیانی ونگا تی چومان دانه

شه بزه گول تی چومه ارسو مانه

ناتمام
برگردان فارسی:
گلِ شبنم زده، اشک چشمانت را می ماند
دلِ شکسته غمِ دوری ات را می داند
نیستی، راه واره ات، جای پای ترا دارد
چشم در انتظارت، راه می نگرد، اشک می بارد

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند

خیلی وقت است که از توگفتن را سرگرفته است
دل بخاطر تو شادی را از خود دریغ کرده است
هر اشک چشم ابرچشم را گرفته است
گریه بی تو بودن را، تنهایی می داند

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند

خوش دارم که به چشمانت نگاه کنم
اشک و آه به عکسهای تو بیاویزم
از تو گفتن را سرگرفته، خاطراتت را بشمارم
تو رفتی، بی تو دنیا غم می بارد

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند


شب گیسوی تو جان پناه خیال من است
چشنان تو شب راهنمای خیال من است
ستاره ها اار شب از وفای تو می گویم
گریه دلتنگی را چشمان تو می داند

گلِ شبنم زده اشک چشمانت را می ماند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر