۱۳ بهمن ۱۳۹۱

گیلچاردانه-گیل آواییبوشوم دریا، ایدریا دیل بنالست
چومانه جا هاچین ارسو بوارست
ایوار واخوبا بوم فورشا زه ییم موشت
ایجور کی ساحیلو دریا بکالست
فارسی
رفتم دریا یک دریا دل ناله کرد
از چشم همینطور اشک بارید
ناگهان بخود آمدم به ماسه ها مشت می زدم
طوری که ساحل و دریا فروریخت ( بهم ریخت )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر