۰۴ بهمن ۱۳۹۱

تاسیانی - گیل آوایی


چومه آفتاب دمرده
غوربته ابرانه پوشت
پاک گورخانا بوسته تسکه دیل
وارش امان نده
می ایجگره تاسیانی اوخانا!

فارسی:
آفتابِ چشم چهره پوشانده
در پشت ابرهای غربت
انگار رعد وبرق شده دلِ گرفته
باران امان نمی دهد
پژواکِ ضجه های  تاسیانی را

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر