۰۱ مهر ۱۳۹۱

نانی جه دوری هاچین ارسو پاک کونه بیداد - گیل آوایی

نانی جه دوری هاچین ارسو پاک کونه بیداد
تی واستی های پاکونم ارسو یا بمه فریاد

نانستیمی کی تونام شی، بی می خیاله بال
شبانده روز تی خیالا کشا گیرم بم داد

ده دیلمانی خانم جانسوجانو دیم فوخوسان
هاچین فوخوفته جه غورصه ترا آوَرَم یاد

هاتو فغانمه پاک تورا بو دیل فوسوجان
فوقوس فوقوس منمو ارسوغورصه می همزاد

ده پاک بوبوستمه کیشکا تی غم آلوغ جانه یار
مره سوجم واسوجم خاکا بوسته پاک در باد

نانی تو، نه، نانی غوربت آدم چوتو به خاک
کی غورصه باده مانستن کرا کونه بیداد

اسا کی بازی واگردست کوکو شیشیندازه
جه روزیگاره منو تو بوبو می قسمت داد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر