۰۵ شهریور ۱۳۹۱

چندتا چاردانه گیلکی - گیل آوایی


می ارسویان کرا واشه تی راشی
تی پا جیر نرمه واشا پا نیهی شی
نانم دانی کی ول بیگیفته شم خاب!؟
مرا هرکی دینه گه توچی خاشی!
فارسی:
اشکهای من علف راه توست
زیر پای تو، روی علف نرم ما می نهی می روی
نمی دانم می دانی که شعله کشان شب خواب می روم!؟
هرکسی مرا می بیند می گوید چه استخوان شدی!

.......
می خاکا هی جا آ دونیا نیدینم
هامه جا شم کرا هی جا نیدینم
جه آمریکا، کانادا، ها  اوروپا!،
دینمه جا به جا، می جا نیدینم.
فارسی:
خاکم را در هیچ کجای این دنیا نمی بینم
همه جا می روم اما هیچ جا نمی بینم
از امریکا، کانادا، همین اروپا!،
جای جای را می بینم، جای خودم را نمی بینم.
.....
کی گه هر جا خوشه دیل، تی وطن به!؟
تومامه مردومان تی هموطن به!؟
اونی کی انا گه، غوربت نوبو قاق
بدانه گورشا به دیل، بی وطن به!
فارسی:
چه کسی می گوید که هر جا دل خوش است همان جا وطن می شود
همه مردم هم وطنت می شوند
آن که این را می گوید در غربت مات زده نشده است
بداند که دل داغ می شود، وقتی بی وطن می شود
گ.آ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر