۰۶ خرداد ۱۳۹۱

گیله شهره، عشقه، می جانانه جانه لاهیجان - گیل آواییگیله شهره، عشقه، می جانانه جانه لاهیجان
سربولنده می وطن، جانو جهانه لاهیجان

 لاب ایتا الماسه سینه، می گیلانه رونما
پاک ایتا جانو تنه مردان زنانه لاهیجان

یاوری شهره، هاچین ارسو مانستن پاکه پاک
چومه نازه چایی باغ، چایی چینانه لاهیجان

شهره علمو شهر کاره، شهره فهمو افتخار
شهره فرهنگه،  گولازه گیلکانه لاهیجان

شهره یاور دانو سبزانه همیشک بون بهار
شهره همپا بوستنه مردان، زنانه لاهیجان

هرکی لاجانا دوارسته بوبوسته قاقه قاق
واهیله مهرو صفا پیرو جوانه لاهیجان

گیل آوایی وستا کون انقد نوگو جه لاهیجان
کم بوگو می دیلو جان می لاهیجانه لاهیجان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر