۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

اوروشوار - گیل آوایی

اوروشوارمه یا نه
نانم
ولی دانم کی آ روزیگاره ویرانه،
ایجور می سر آوار بوبو داره کی
ارسو دانه
می خاشه ایشکفتنه صدایا!
.
فارسی:

بیتابم یا نه
نمی دانم
ولی می دانم که ویرانۀ این روزگار
چنان بر سر من آوار شده که
اشک می داند
صدای شکستن استخوانم را!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر