۰۶ خرداد ۱۳۹۱

گیله شهره، عشقه، می جانانه جانه لاهیجان - گیل آواییگیله شهره، عشقه، می جانانه جانه لاهیجان
سربولنده می وطن، جانو جهانه لاهیجان

 لاب ایتا الماسه سینه، می گیلانه رونما
پاک ایتا جانو تنه مردان زنانه لاهیجان

یاوری شهره، هاچین ارسو مانستن پاکه پاک
چومه نازه چایی باغ، چایی چینانه لاهیجان

شهره علمو شهر کاره، شهره فهمو افتخار
شهره فرهنگه،  گولازه گیلکانه لاهیجان

شهره یاور دانو سبزانه همیشک بون بهار
شهره همپا بوستنه مردان، زنانه لاهیجان

هرکی لاجانا دوارسته بوبوسته قاقه قاق
واهیله مهرو صفا پیرو جوانه لاهیجان

گیل آوایی وستا کون انقد نوگو جه لاهیجان
کم بوگو می دیلو جان می لاهیجانه لاهیجان

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

چی یی کی چوم همه جا نقشه تی نیگایا دینه - گیل آواییپنجم خرداد 1391

چی یی کی چوم همه جا نقشه تی نیگایا دینه
شبانا مستی تی افشانه گیسویانا دینه

کیسی کی تسکه شبان های دپرکانی جه خاب
واکوده یا فوچه چوم، طرحه تی چومانا دینه

چی یی کی قاقمه هر شب جه تی خیاله لات
تو نه سایی ایسایی، چوم تی کرده کارا دینه

هاچین ازازیله دیل تا تره خانم آواز
مثاله ولوله زای کی تی خنده یانا دینه

چیسی کی تا آیی من شه بزه تره بم قاق
می دیل شواله به تا تی لوچان زئنانا دینه

تومامه را جه تی راشی گیره مره سامان
آویرا بم مرا یافی می دیل تی پایا دینه

کوچی دیلا دنه مج، پا ننه هاتو بی هوا
تی امرا دیل همه جایه تی پا جیگایا دینه

گیل آوایی چی گی تو انقده جه لیسکه یار
دمرده یارا چی گی دیله مهربانا دینه
برگردان فارسی:
چه هستی که چشم همه جا نقشِ نگاه ترا می بیند
مستی شبانه، افشانِ گیسوانه ترا می بیند
که هستی که شبهای تنهایی مرا از خواب بیدار می کنی
چشم، بسته یا باز، طرحِ چشمان ترا می بیند
چه هستی که هرشب از خیالِ سرکش تو، حیران هستم
تو نیستی هستی چشم کردار و رفتارت را می بیند
درست بچه ی بازیگوش می شود دل تا برایت آواز می خوانم
مثل بچه آرام نگیر که خنده هایت را می بیند
چه هستی که تا می آیی خیس عرق ماتِ تو می شوم
دلم آتش می گیرد تا نگاه نپذیرای ترا می بیند
تمام راه ها از راهی که می روی می آیی، سامان می گیرد
گم می شوم مرا می یابی دلم پای ترا می بیند
دل کوچک را زیر پا نگیر و پا بی هوا روی دلم نگذار
همه جا دل با تو هست جای پای ترا می بیند
گیل آوای چه می گویی اینقدر از یارِ لوسِ تو
یار ِ غرق شده را چه می گویی که دل مهربان را نمی بیندبوشو می یارا بوگو کی ده بی قرار نی یم - گیل آوایی

چهارخرداد1391

بوشو می یارا بوگو کی ده بی قرار نی یم
خیاله بالا نیگیرم سره قرار نی یم

پالانو شونده کله نقله می آ روزانه
هاچینه دیلا دمخته دیله هاوار نی یم

کرا ده وُرسینه مه هرچی دسو پایا دوست
ده دیل دباختنو زاری به کاره پار نی یم

می بالا وازا کوده پاک چیچینی بالپرواز
ده جلده کوتره تی خانه دس برار نی یم

اسا کی ارسو می چومانا لاب بوشوسته واشوست
بنامه دیمه کرا عشقه یارا زار نی یم

گیل آوایی نوا بوستن هاچینه پیله لات
نوگو پیاله مرا یاره رادوار نی یم

فارسی:

برو به یارم بگو که بی قرار نیستم
بالِ خیال را نمی گیرم سرِ قرار نیستم
بی خیالی و همه چیز واگذاشتن نقلِ این روزهای من است
بیهوده دلِ زیرِ پا گذاشته، هوار دل نیستم
دیگر هرچه که دست و پایم را بسته پاره کرده ام
دیگر دل باخته و در کار و بار زاری نیستم
بالهایم را گشوده ام درست مثل پرواز بالِ گنجشک
دیگر کبوتر جلد خانه و یارغار نیستم
حالا که اشک، چشمانم را شست و واشسته است
کنار گذاشته ام عشق یار را، زار نیستم
گیل آوایی، لاتِ از همه چیز آزاد نشو
با پیاله نگو که یار همراه نیستم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

اوروشوار - گیل آوایی

اوروشوارمه یا نه
نانم
ولی دانم کی آ روزیگاره ویرانه،
ایجور می سر آوار بوبو داره کی
ارسو دانه
می خاشه ایشکفتنه صدایا!
.
فارسی:

بیتابم یا نه
نمی دانم
ولی می دانم که ویرانۀ این روزگار
چنان بر سر من آوار شده که
اشک می داند
صدای شکستن استخوانم را!