۳۰ فروردین ۱۳۹۱

دو تا چاردانه - گیل آوایی

دو واره دیل بیگیفتا غم زنه فو
ببرده ارسو می چومانا از سو
بیگیفتم می پیالا قاقا بو باز
کی هانده وا دیمیره تسکا بو قو
2

گمه غورصه بوشو، واستی بشم خواب
دمردم ده تی دس چوما ببرد آب
بیدم شب پاک واشاد زولفا بدا باد
چوما الله تی تی پاک دان دره تاب
فارسی:
به غصه می گویم برو، باید بخوابم
غرق شدم از دست تو، چشم را آب برده
دیدم شب پهن کرده زلفانش را باد داده
چشم را ستاره دارد انگار تاب می دهد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر