۱۸ فروردین ۱۳۹۱

تئ بهاره وارشو سرما زمستانا بيدم - گیل آوایی

تئ بهاره وارشو سرما زمستانا بيدم
تئ آلوچه داره تئ ته مستئ خندانا بيدم

چوم ننامه چومه سر بسكئ دپركستم جه خواب
خوابو بيدارئ ميان بس تئ فوخوسانا بيدم

تا باموم ايپچه سرادم مئ ديلا با تئ خيال
گورشا بوسته قاقابوم بسكئ تئ گريانا بيدم

پور بيدم خنده تئ لب تئ روزيگاره ديلخـوشئ
هم تئ آهو ناله هم خوشكه بيجارانا بيدم

تا تئ پا سر به سايئ يـــاور نخواستئ سالاسال
داره لچه كشكرت صارا خوروسخوانا بيدم

ديل هاچين واهيلا به وختئ كفئ بئ سرصدا
آئ خودا من قاقا بوم بسكئ تئ گريانا بيدم

نقله تئ كفتن ويريشتن پور بوگفت آ روزيگار
هرجيگايا فاندرستم تئ غزلخوانا بيدم

گيل آوايئ تورابو بازئ بوگود ا روزيگار
خو خياله من كرا گه گيله مردانا بيدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر