۲۰ اسفند ۱۳۹۰

گیلیکی چاردانه یان، فارسی واگردانه مرا - گیل آوایی

ماری جان شب نوخوفتم تی نیگا ره..........شبه دیل گورشابو می ارسو آه ره
تی تی بوگروخته می دیل با خوروسخان..........تره واهیله تی کتله صدا ره
فارسی
مادرجان شب نخوابیدم برای نگاه تو
دلِ شب کباب شد از اشک و آه من
ستاره گریخت، دلم با خروسخوان
سرگشته تو ماند و صدای دمپایی تو!
2

تی واستی من ایسَم  تورو خی یالی.........می همساده مرا گه  بوشو مالی
تی عکسا فان دِرَم هاتو ایسم قاقا.........اونا گم کی نانی فارسی می نالی
فارسی
برای تو دیوانه و خیالاتی هستم
همسایه من می گوید که از دست رفته ای
عکس ترا می نگرم همینطور حیرت زده می مانم
به  او می گویم حالی ات نمی شود فارسی می نالی
3

می چوم دریا بوبو خالی پی یاله...........مره تامو توم بزه دیل پوره ناله
تی عکسه سر فی وه ارسو منم قاق........ده گورشا بوم خایم دونیا  بکاله
فارسی
چشمانم دریا شده پیاله ام خالی
لب فرو بسته ام دلم پر از ناله است
اشکم روی عکس تو می ریزد، شگفت زده ام
دیگر سوخته ام می خواهم دنیا فرو بریزد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر