۰۳ اسفند ۱۳۹۰

تی سره کُورا بیگیفته می خیال پاک لاتا بو- گیل آوایی

22فوریه 2012
تی سره کُورا بیگیفته می خیال پاک لاتا بو
دیل می شین جوم جوم دکفته لاب کرا ده زاکا بو

روزو شب ناره مره توفیر بی تو روزیگار
پاک زالاش بارده تی دیئنه روزیگارام قاقا بو

فاندر آخه بی تو ده می کار بوبوسته واهیلی
واهیلا بو توره دیوانه هاچین حایرانا بو

گاگلف می ایستکانا گم جه می بشکسته بال
لانه کش قولقا زه چوم ارسو پورا بو آبا بو

وای چقد گورشانا تی ناجه مرا بون پیله لات
آخ دمرد دیل تاسیانی ونگ بزه ونگ ناکا بو

کش بزه یاد بخاندم دیلمانی ارسو وار
یادباوردم تی مرا خاندن خوروسخان دابا بو

آ دمرده روزیگارام ول بیگفتا رادواران فو بزه
ول بیگفته گورشه کا جنگل واسوخته دارا بو

گیل آوایی دیلسوجان واشکسته تور ترکمه  لات
تاب ناورد دوری، شوالا ول بیگفت داغانا بو
......
اشعره می یان اشانا تانیدی بیگید چیسه؟
1-     سره کُور، 2- جومجوم، 3- دکفته، 4- زاک، 5- زالاش، 6- قاق، 7- فاندر، 8- واهیل،
9- تور، 10- هاچین، 11- گاگلف، 12- قولقا زه، 13- ارسو، 14- گورش، 15- دمرد، 16-ونگ
17- ناک، 18- داب، 19- واشکسته، 20- فو، 21- ترکمه، 22- شواله، 23- ول، 24- رادوار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر