۰۶ تیر ۱۳۹۰

دوتا گیلغزل : رشت و انزلی - گیل آواییرشت
گیل آوایی
دیل بوبویه شهره رشتم شهره باران شهره رشت
جانه جانان، شهره مهرو شهره یاران، شهره رشت

شهره پورداودو میرزا، شهره حیشمت، شهره داد
شهره جنگل، شهره آزادی  یه ایران، شهره رشت

شهره دانش، شهره فرهنگ، شهره اینسان، زندگی
شهره عشقو مهربانی، شهره جانان، شهره رشت

شهره سبزانه بهارو شهره ابرو شهره کار
شهره مردانو زنانه مهربانه شهره رشت

فاندری رشته جیوانانا هاچین بی قاقه قاق
وا مانی از انهمه سروه قدانه شهره رشت

می گولازه می نفس، می زندگی، می عشقه یاد
دیل زنم با تاسیانی مردومانه شهره رشت

دیل بوبو از فعل دیل بوستن (زبان گیلکی) = دل شده از فعل دلشدن(فارسی)


شهره عشقه دیل بوبوسته مهربانه پاله وی

شهره عشقه دیل بوبوسته مهربانه پاله وی
شهره کاره بندرو دریا دیلانه پاله وی

شهره مالا، شهره شورم، شهره دریا گیله وا
شهره موردابه کومه مورغابیانه پاله وی

شنبه بازارو اونه بازارمجانه مهره بان
شهره فرهنگه بولنده گیلکانه پاله وی

بیخود انگاره نیگیفتد مستی یو دریا شبان
تا خوروسخوان عاشقانه دیل بجانه پاله وی

وامرازه جهلو خورافه شهره علمو دانشه
مردومه هیممت بولندو سروقدانه انزلی

هر دمرده با آخوند وختی بامو دریاکنار
قاقا بو بسکی باموخت از مردومانه پاله وی

یاد آرم مورغانه پوردا چوم زنه پیلعلی باغ
آخ میانپوشته کولیور اوردکانه انزلی

طالب آبادو زیمین طیاره تا دریا کنار
دیل بره تا غازیان، با ملوانه پاله وی

گیل آوایی، های بوگوفته پاله وی جا با گولاز
یاده موسیو جان دکفت مستی شبانه پاله وی


بنا به درخواست علاقمندان، این غزل را شتابزده به فارسی برگردانده و در زیر می آورم.اگر چه ترجیح می دهم که دوستان تلاش کنند گیلکی اش را بخوانند تا چشم به خواندن متن گیلکی عادت کند. نیمه شب 21نوامبر2011 
شهرِ عشق وُ شهر عاشق شده، مهربان است پهلوی
شهرِ کار وُ بندر وُ دریا دلهاست پهلوی
شهر ِ ماهیگیرِ دریا، شهر ِ مه، شهر ِ دریا، گیله وا ( گیله وا اسم یکی از بادهای دریای کاسپین است)شهرِ مرداب است شهرِ آلاچیق های شکار(کومه) شهر مرغابی هاست پهلوی
شنبه بازار وُ دستفروشهای مهربانش
شهر فرهنگ بلندِ گیلکهاست پهلوی
بی دلیل نیست که مستی شبانه ی دریا را تدارک می بینند
تا خروسخوان بامداد، عاشقان دل به جان شده است پهلوی
با جهل و خرافه جور نمی آید، شهر علم و دانش است
همت مردم بلند است وُ شهر سرو قدهاست پهلوی
هر کس وقتی از آخوند خفه شده وُ به کنار دریا می آید
مات و مبهوت شده می آموزد از مردم پهلوی
یاد می آورم پلِ تخم مرغی(مورغانه پورد) چشمک می زند پیلعلی باغ( اسم یک محل در پهلوی)آه میانپوشته، کولیوِر، اردکهای پهلوی
طالب آباد وُ زمین طیاره، تا کنار دریا
دل می برد تا غازیان همراه با ملوان پهلوی
گیل آوایی بس که گفت از پهلوی با افتخار
یاد موسیو جان افتاد، مستی ی شبهای پهلوی
بی چاکون واکون، اتویه:
شهره عشقه دیل بوبوسته مهربانه انزلی
شهر کاره بندرو دریا دیلانه انزلی
شهره مالا، شهره شورم، شهره دریا گیله وا
شهره موردابه کومه مورغابیانه انزلی
شنبه بازارو اونه بازارمجانه مهره بان
شهره فرهنگه بولنده گیلکانه انزلی
بیخود انگاره نیگیفتد مستی یو دریا شبان
تا خوروسخوان عاشقانه دیل بجانه انزلی
وامرازه جهلو خورافه شهره علمو دانشه
مردومه هیممت بولنده مهربانه انزلی
هر دمرده با آخوند وختی بامو دریاکنار
قاقا بو بسکی باموخت از مردومانه انزلی
یاد آرم مورغانه پوردا چوم زنه پیلعلی باغ
آخ میانپوشته کولیور جانه جانه انزلی
طالب آبادو زیمین طیاره تا دریا کنار
دیل بره تا غازیان بندر نشانه انزلی
گیل آوایی، های بوگوفته انزلی جا با گولاز
یاده موسیو باز دکفت مستی شبانه انزلی
04ماه مه 2011


۲۲ خرداد ۱۳۹۰

کنسرتو تاسیانی - گیلداستان - گیل آوایی انهمه سال وطن کودن ایا بازام چارچرخ هوا، دیل کرا پر زنه می خاکه ره। نه کمترا به، نه جه ا آویرا بوستن آدم جیویزه. هاتو را برا سایه مانستن آدمه مرایه. هر جا بشی هرکی مرا کی بیبی بازام ایجور پروبال واکونه تومامه آدمه هوشو حواسا ایجور بره خیاله کی هاسایه جه تی آبو خاک دورا بو داری. وای کی آدم لاب تورابه وختی انهمه جانسختی یا خو جان دینه. مگه نیگیدی کی گدایام خو خانه مئن پادشایه!؟ چی توفیر کونه گی کویه به سی! تی خاکه مئن نه سابی، خودایام بیبی، هاچین ترا پرکانی!
پاک سوزن تاوه دابی جا نوبو هاتو رُو باورده کولوشکنه مانستن ایتا پیله سالونه می یان جیما بوسته گب زئن دیبید. کنسرت تومانا بوسته بو. هانس خو ماره مرا ایتا نقاشه فاندرستاندوبو. سونیا گیلاسه شراب بدس مرا ایجور ده فاندرستان دوبو خانه خراس ایجور فاندرستی کی خیاله سالاسال کنسرت نیده بو دارم. خو مرده مرا آرامه شلی بقمزه ولا کوده بامو می طرف. هاتو کی خو شرابا اودوشتان دوبو مرا خو مرداکا نشان بدا.
Kijk, Gil ook is hier!
کایک گیل اُوک ایز هیر اوک
بیدین گیل ایا ایسا

یوریان مچچا جیویز بدا بوگفت
Hoi Gil. Hoe is het? Was concert leuk?
هوی گیل! هو واز هت! واز کنسرت خود؟
سلام گیل، چوتو بو؟ کنسرت خوب بو؟

ایتا لبخند بزمو بوگفتم
Ja zeker! Ik hou van russische classic! Het is meer gevoelig voor mij!
یا زیکر ایک ها فان روسیشه کلاسیک! هت ایز میر خفولخ فور مه.
آها، پس چی! من عاشقه روسی کلاسیکم. امه ره ویشتر حس به

Wat bedoel je?
وات بدول یه
تی منظور چی یه؟

In sommige aspecten, russische classic heeft oosterse thema die is meer gevoelig voor mij als met iranse afkomst. Heb je iets van aminolla hossein gehoord?Of Amirof?Garagarief
این سومخه آسپکتن روسیشه کلاسیک هیفت اوسترسه ته ما دی ایز میر خفولخ فور مای. هب یای ایتز فان امین اله حسین خه هورد؟ اف امیروف؟گاراگاریف؟
جه بازی نیگایان روسی کلاسیک ایجور شرقی مایه داره کی امه ره کی جه ایران بامو داریمی ویشتر نزدیکه. تو امین اله حوسینه شهرزادا بیشتاوسته داری؟ امیروف؟ گاراگاریف؟

Ken je die alle maal?
کن یه دی آلمال
اشانا هاما شناسی؟

Niet alleen russische hor! In westse classic vind ik ook heel bijzonder zoals don jeowanie van Mutzar of…..
نه آلین روسیش!!! این وستش کلاسیک فیند ایک اوک هیل بیزوندر زو الس دون جیئوانی فان متزارت اوف ....
نه فقط روسی یا. غربی کلاسیکام مره قشنگه مثله دون جئو وانی موتزارت، یا....

سونیا کی هاچین قاقا بوسته بو خیاله کی شاخ بیرون باورده بی، بوگفته
اووووو
هانس خو ماره مرا بامو می ور بوگفته
Wij moeten gaan Gil
وای موتن خان گیل
گیل واستی بیشیم
OK
اوکی
Dag sunia
داخ سونیا
خودا نگهدار سونیا
Dag Gil
داخ گیل
راه دکفتیم. هاتو هانسه مرا هاچین کاله گب زئن دیبیم. پئن دقه پیاده ناموبیم کی هانس واورسه
Ken je Sunia?
کن یه سونیا
سونیایا شناسی؟

Klein beetje
کلاین بیچه
ایتا پیچه
هانسه مار ایچی بوگفته کی نفامستم اصلن چینی حرف بزه یا هولندی. مره ننام. تا پارکینگ دوتا خیابانا وا دوارسته بیم. می ماشین ایتا کوچه مئن ناهابو. مره هاتو هانسو اونه ماره مرا بوگو بیشتاوا دوبوم کی فاره سه ییم هانسه ماشینه دم. خوداحافظی بوگودیمو اوشون بوشوده منام را دکفتم تا ایتا کوچه بوجور تر بشم می ماشینا سوارا بم.
مره هاتو می خیالا وامختان دوبوم. همیشکام هاتو بو گایی هانسه مرا کی خیلی گب زنمه مره قاطی کونم هاتو هولندی گیلکی گب زنم بیچاره می دس ذلله بامو داره همیشکام گه ترا فامم!
منام تا هسا بمانسته دارم کی می گبا فامه یا می حالو هوایا. سراجیری باموم تا ایتا پیاده رو تونلا دوارمو بشم اونه اوطرف کوچه مئن کی می ماشین پارک بوبوسته بو. تونلا کی فاره سم هاچین لل پر نزه یی. هاتو همه جایا خیاله ذوغاله مرا نقاشی پقاشی بوکودیبید ایجور کی خیاله هرکی جه را بامو ایتا خط بکشه هر تایام اونه بکشه خط، اونه فیکرو خیالا نمایانه یی. مره هاتو شلشله که ایجور کی مره فاکش فاکش را شون دیبیم فاره سم تونله مئن. مره زمزمه کودان دوبوم ایجور می صدا دیپیچسته کی خوش بحالا بو بخواندم
دیلی ده وسته آویری بوشو تی خاکه می یان1
بنه بدیمه جوخوفتن اخاکه زاره می یان
خوشا ده تی گیله یاور بجو بیجارانا
تی خانه کوچانو پابرانده ویشتایانه می یان
دیلی ده گریه یو زاری آویرا بو ستونو داد
ده وسته غوربته زاریو ونگو ناکه می یان
بزن شلانقوزه داره تی بج بینی یاور
دو واره وخته جیوانی بامو دیهاته می یان
واکون دسانا بزن تو هارای گیله یارا
جیویز بوشو تی ریفقانو دس براره میان


ایدفایی مرا خوشکا زه. ایجور کی پاک بمانستم آ وخته شب سگ ایا چی کونه! ایا کی سگه وضع جه آدمان بختره! همه تان سرو سامان داریدی بازین آوخته شب، آ سگ آیا چی کودان دره.
ایجور می پا جیر خو دوتا دسا تکیه بده دوپا بینشته مرا قاقا بو فاندرستان دوبو کی پاک تومامه می حس و فکر و خیالا اینگار فامستی هاتو تا بایم ایچی بگم ایتا صدا جه دور بامو
تایخر
تایخر

سگه صاب بو کی اونه دوخوادی. بیچاره سگا نانم چره دوخادی تایرخ یانی ببر. پخ بوکودیبی دوبالا جستی بازین اونه ایسم بو تایخر. سگ خو دوما چندتا تکان بدایو خو سرو چومانا ایجور مره هاوار بوکوده کی پاک جه اونه کار می زبان دوسته بوبوسته. هیچی نتانستیم بگم.
سگ بودو وسته بوشو من مره خوشکا زه اونا فاندرستیم
فکرا شوبوم
تمام


1-

دیلی ده وسته آویری بوشو تی خاکه می یان

بنه بدیمه جوخوفتن اخاکه زاره می یان
خوشا ده تی گیله یاور بجو بیجارانا
تی خانه کوچانو پابرانده ویشتایانه می یان
دیلی ده گریه یو زاری آویرا بو ستونو داد
ده وسته غوربته زاریو ونگو ناکه می یان
بزن شلانقوزه داره تی بج بینی یاور
دو واره وخته جیوانی بامو دیهاته می یان
واکون دسانا بزن تو هارای گیله یارا
جیویز بوشو تی ریفقانو دس براره میان
هاچین تره بزه یی ور غریبه دورانا
سوارا بوسته گمج تی وطن ایرانه می یان
تو کی آویرا بویی های کودان دری فریاد
دمخته بختا بچرخان بوشو گیلانه می یان
گیلک خو خاکه می یان روستمانه دستانه
ناویره گورشه آویره آ روزیگاره می یان
وطن تو هرچی بیبی ماندگاره دورانی
می سربولندی جه تو روزیگاره هاره می یان
گیل آوایی فوسوجان واج باور تی پایانا
بودو بوشو تی وطن تی بیجارمیجاره می یان
گیل آوایی

۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گیله مرده بوگو بیشتاو اونه داره مرا - گیل آوایی


گیله مرده بوگو بیشتاو اونه داره مرا
گیل آوایی

کوله دارای
هاچینه گردمه باغو بیجارای
کوله دارای
نامو وارش کرا خوشکه بیجارای
کوله دارای
ترا موران بزا ما توم بیجارای
کوله دارای
آگه وارش نایه دیل بئ قرارای
کوله دارای
هاتو خوردان درم غورصه بیجارای
کوله دارای

بوگو خورشیدا وسته ده نتابان
می بیجاره گیلا آنقد نترکان
بوگو دیل آتشا خونه جه ابران
بوگو ابرانا تو واراش به واران
کرا سوختان دره می توم بیجاران
هاچینه آتشه می دیلو می جان
چوتو وا من فادم می قولو قرضا
نیهینه هیشکی ده می خاشه ورزا
چی بگم گوشنه یه می مورغو کیشکا
بمردم تا بیدم می زاکه اشکا
ده هاچین آتشم آخ کوله دارای
ترا موران بزه ما توم بیجارای
کوله دارای
کوله دارای
کوله دارای

دس فارس نا رهایی – گیلسرود- گیل آوایی


نیدین می خندیانا گریه دارم گریه دارم
جه دسته آ زمانه گریه دارم گریه دارم
می دیلئ واهیله رایی ندارم گریه دارم
سیا ابرانه دس وا خون به وارم گریه دارم...گریه دارم...گریه دارم

چره تو تنها، من مره تنهایم یارای
بئ یه مئ امرا تو، تئ مرا آیم یارای
اگه تنها بیبیم
همه تان زارا بیم
شب سیا
گاب سیا
هرتا سگ هارا به
زندگی زارا به
گیله مرد
گیله زن
غورصه خوردن نیبه
اشکو ماتم نیبه
همه تانی واسی یارا بیم
ایدیلو ایصدا را دیبیم
دس فارس نا رهایی ویریز
تو می امرا نیبی
من تی امرا نبم
ایشکفیم
واشکفیم
خارا بیم(خوار)
را دکف
جنگلان سرپنایه
آمی جا جیگایه
نشا غورصه خوردن دمردن
نشا دوشمنه دس جوخوفتن
ویری
دس فارس نا رهایی
بنه دیمه رسمه جودایی
چقد گورشا بیم!؟
چقد فورشا بیم!؟
چقد سرفوکویانا خوردن!؟
نوخور لوفته ناکسانا
ده وسته دمردن
ده وسته گولی پوستا گیفتن جوخوفتن
ده وسته
ده وسته
ده وسته ویری
رهایی آمی دس ناها تو چی گی!؟

۱۷ خرداد ۱۳۹۰

گیلیکی سورود گیله لوی

شعر و آهنگ: زنده‌یاد ولی‌اله مظفری‌سیاهکلی

کیشه‌جارونه سامون به‌گودن، گیله‌لوی
جودارونه صندل چاکودن، گیله‌لوی
تی‌وه مره دامون دگودن گیله‌لوی
مره تا بزن، مره تا بزن، گیله‌لوی
تی خواب‌رگه د داس بزنای، د داس بزن، گیله‌لوی

دامونه گوده مره تنگ بومای، گیله‌لوی
دارونه خاله ‌جی مره سنگ بومای، گیله‌لوی
می‌چیلیف‌مار می جنگ بومای، گیله‌لوی
مره تا بزن، مره تا بزن، گیله‌لوی
تی خواب‌رگا د داس بزنای، د داس بزن، گیله‌لوی

نه تنها می چوشم وارون به‌وارست، گیله‌لوی
مرغ وماهی مره زار به‌نالست، گیله‌لوی
دارونه خاله‌جی خون به‌کالست، گیله‌لوی
مره تا بزن، مره تا بزن، گیله‌لوی
تی خواب‌رگا د داس بزنای، د داز بزن، گیله‌لوی

تره خواس‌مو خوشبخت چاکونم، گیله‌لوی
تی‌جونه تازه رخت دوکونم، گیله‌لوی
تی فاکونکه سر چاکونم، گیله‌لوی
مره تا بزن، مره تا بزن، گیله‌لوی
تی خواب‌رگا د داس بزنای، د داز بزن، گیله‌لوی

می‌آلاله گول گله بوناشون، گیله‌لوی
یه‌ته دونه بون صد دونه بون، گیله‌لوی
سبزابون یه روز همه جا فووون، گیله‌لوی
مره تا بزن، مره تا بزن، گیله‌لوی
تی خواب‌رگا د داس بزنای، د داس بزن، گیله‌لوی

۱۶ خرداد ۱۳۹۰

گیلیکی سورود: ماسوله شورم بیگیفته - گیل آوایی


ماسوله شورم بیگیفته
غم بیگیفته
ماکلوانه سورخه گول بامو در
شور شوره وارشه کویانه سر
وای شور شوره وارشه کویانه سر
او گرما گرمه بهار بو
فصل کار بو
سورخی جی سه تا زاکا بیگیفته
پئره ماره دیلا غم بیگیفته
وای پئره ماره دیلا غم بیگیفته
انقده وا کار بوکونیم
بار بوکونیم
صدتا درده امی جان بداریم
هرچی کی دو ویم درمان نداریم
وای هرچی کی دو ویم درمان
او گرما گرمه بهار بو
فصله کار بو
سورخه جی سه تا زاکا بیگفته
پئره ماره دیلا غم بیگیفته
وای پئره ماره دیلا غم بیگیفته

مردومه دیلام پورا بو
غم جیما بو
مردومه غما وا ول بیگیره
مرمر کاخانا آتش بیگیره