۰۶ خرداد ۱۳۹۰

بدار تی قدرا گیلامارد آ روزیگار دواره - گیل آوایی

27 مه 2011
بدار تی قدرا گیلامارد آ روزیگار دواره
آ شومه دوره کلاچانه قاره قار دواره
بدار تی باغو بیجارو تی جنگلو تی روخان
فتاش تی واشو گومارا آ شونده زار دواره
نیدین یالانچی ببوسته هاچینه میدان دار
بی پهلوانی یه میدان سی یا باهار دواره
اونی کی گاب اونه ور بو ایتا پیله اوستا
اسا هاچین زنه ور گرده آبه کار دواره
بیجاره دابه برنجانه مئن سوروف خوره آب
تی خالی سوفره تی آ روزیگاره زار دواره
واگردانه سره هرتا اولاغه میداندار
آخالی میدانو بی آبرونه کار دواره
آخاکه مئن باموده پور جه دس اسین خوران
بوشود هامه نمانه هاله نوره هار دواره
بازام مانی تو یو تی کولوشکنو کیشکا
بدار تی قدرا آخوندانه هاره هار دواره
نیدین تی جنگلا پاکچینا بوبوسته هیزار
قلا روخان تی گوایه شومانه بار دواره
گیل آوایی کی بخون ایجگره بوکوده هاوار
گیلانه یاری مرا ایرانه هوزار دواره
فارسی
قدرت را داشته باش گیلمارد این روزگار سر می شود
دورۀ شومِ قار قارِ این کلاغها سر می شود
باغ و شالیزار و جنگل و رودخانه ات را داشته باش
علفها ی هرز و بیشۀ ات بتراش که این تلخزار شوم سر می شود
نبین که ریاکار( میدان دار دروغین) بیهوده میدان دار شده است
بی پهلوانیِ میدان است، بهار سیاه سر می شود
آن که گاو پیشش استاد اعظم بود
حالا بیهوده دور برداشته، این گرداب هم سر می شود
رسم شالیزار است که میان برنجزار خودروی هرز آب می خورد
سفره خالی ات روزگار زار تو سر می شود
وارونه روزگار است که هر خری میدان دار می شود
این میدان خالی و کارهای بی آبرویان سر می شود
در این خاک ظاهربینان زیادی آمدند و رفتند
همه رفتند، هالۀ نور هار شده سر می شود
باز هم تو می مانی و جوجه ها و مرغهایت
قدر خودت را بدان  قهقۀ آخوندها هم سر می شود
نبین که بلبانِ جنگلت را  از جنگل تماً رانده اند
قلعه رودخان گواه توست بارِ شوم ها سر می شود
گیل آوایی که بخون ضجه هوار می زند

با یاری گیلان اندوه ایران سر می شود
تا یادا نوشو بگم کی اغزلا هاتو چاکون واکون نوکوده بخاندمو ویدئو چاکودم بازین ایتا پیچه دس ببردم اونه مئن। بازام توماما نوبوسته داره। اگه دینیدی که فرق داره با اونی کی بخانده بوبوسته داره، هانه واستی یه

[1] هار منظور بیماری هار است [2] هارهار منظور قهقه خنده و شادی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر