۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

هاتو کی ول گیرمه دیل میشین شواله کشه - گیل آوایی

هاتو کی ول گیرمه دیل میشین شواله کشه
می چومه ارسو کرا خطه می خیاله کشه

خیاله لاتا دینم بال واکوده به ایتا زای
می کوچیکی مرا نقاشی، های زباله[1] کشه

نانم چره همیشک زلزله[2] به دارانه سر
هاتو خانه خانه تا می دیله به ناله کشه

فاکش فاکش کرا های می خیاله بالا بیگیفت
تومان پیرانا بکنده می دیله خاله[3] کشه

هارای زنم می خیالا کی ده نبه پیله لات
ولی جه غوربته و دوری مره پیاله کشه

یانی کی مستی واسی پا بده نبم مره قاق
هاتو دپرک وانه پرک می نگاره خاله[4] کشه

گیل آوایی آویرا بوسته ده ایسه بوشو مال
بیدین خیاله کی قورصه دمختا ماله کشه


زیرنویس:
[1] زَباله در زبان گیلکی به نیم روز داغ تابستان می گویند( با زُباله ی فارسی اشتباه گرفته نشود)
[2] زلزله نام یک حشره است که تابستان یکی از مراحل دگردیسی را سر کند و در گرمای تابستان آوازش گرمای تابستان را همداستان است، اسم فارسی این حشره را نمی دانم) آفراشته در منظومه معروف گیله مرد می گوید: قلب اسد زباله مئن، زلزله خاندن نتانه، تو ایتا کشه حاصیل چینی.................)
[3] دیله خاله = دل ِ تکه شده، تکه ای از دل
[4] خال همان معنی فارسی منظور است، خال ِ مه رویان!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر