۰۶ خرداد ۱۳۹۰

بدار تی قدرا گیلامارد آ روزیگار دواره - گیل آوایی

27 مه 2011
بدار تی قدرا گیلامارد آ روزیگار دواره
آ شومه دوره کلاچانه قاره قار دواره
بدار تی باغو بیجارو تی جنگلو تی روخان
فتاش تی واشو گومارا آ شونده زار دواره
نیدین یالانچی ببوسته هاچینه میدان دار
بی پهلوانی یه میدان سی یا باهار دواره
اونی کی گاب اونه ور بو ایتا پیله اوستا
اسا هاچین زنه ور گرده آبه کار دواره
بیجاره دابه برنجانه مئن سوروف خوره آب
تی خالی سوفره تی آ روزیگاره زار دواره
واگردانه سره هرتا اولاغه میداندار
آخالی میدانو بی آبرونه کار دواره
آخاکه مئن باموده پور جه دس اسین خوران
بوشود هامه نمانه هاله نوره هار دواره
بازام مانی تو یو تی کولوشکنو کیشکا
بدار تی قدرا آخوندانه هاره هار دواره
نیدین تی جنگلا پاکچینا بوبوسته هیزار
قلا روخان تی گوایه شومانه بار دواره
گیل آوایی کی بخون ایجگره بوکوده هاوار
گیلانه یاری مرا ایرانه هوزار دواره
فارسی
قدرت را داشته باش گیلمارد این روزگار سر می شود
دورۀ شومِ قار قارِ این کلاغها سر می شود
باغ و شالیزار و جنگل و رودخانه ات را داشته باش
علفها ی هرز و بیشۀ ات بتراش که این تلخزار شوم سر می شود
نبین که ریاکار( میدان دار دروغین) بیهوده میدان دار شده است
بی پهلوانیِ میدان است، بهار سیاه سر می شود
آن که گاو پیشش استاد اعظم بود
حالا بیهوده دور برداشته، این گرداب هم سر می شود
رسم شالیزار است که میان برنجزار خودروی هرز آب می خورد
سفره خالی ات روزگار زار تو سر می شود
وارونه روزگار است که هر خری میدان دار می شود
این میدان خالی و کارهای بی آبرویان سر می شود
در این خاک ظاهربینان زیادی آمدند و رفتند
همه رفتند، هالۀ نور هار شده سر می شود
باز هم تو می مانی و جوجه ها و مرغهایت
قدر خودت را بدان  قهقۀ آخوندها هم سر می شود
نبین که بلبانِ جنگلت را  از جنگل تماً رانده اند
قلعه رودخان گواه توست بارِ شوم ها سر می شود
گیل آوایی که بخون ضجه هوار می زند

با یاری گیلان اندوه ایران سر می شود
تا یادا نوشو بگم کی اغزلا هاتو چاکون واکون نوکوده بخاندمو ویدئو چاکودم بازین ایتا پیچه دس ببردم اونه مئن। بازام توماما نوبوسته داره। اگه دینیدی که فرق داره با اونی کی بخانده بوبوسته داره، هانه واستی یه

[1] هار منظور بیماری هار است [2] هارهار منظور قهقه خنده و شادی است

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

هاتو کی ول گیرمه دیل میشین شواله کشه - گیل آوایی

هاتو کی ول گیرمه دیل میشین شواله کشه
می چومه ارسو کرا خطه می خیاله کشه

خیاله لاتا دینم بال واکوده به ایتا زای
می کوچیکی مرا نقاشی، های زباله[1] کشه

نانم چره همیشک زلزله[2] به دارانه سر
هاتو خانه خانه تا می دیله به ناله کشه

فاکش فاکش کرا های می خیاله بالا بیگیفت
تومان پیرانا بکنده می دیله خاله[3] کشه

هارای زنم می خیالا کی ده نبه پیله لات
ولی جه غوربته و دوری مره پیاله کشه

یانی کی مستی واسی پا بده نبم مره قاق
هاتو دپرک وانه پرک می نگاره خاله[4] کشه

گیل آوایی آویرا بوسته ده ایسه بوشو مال
بیدین خیاله کی قورصه دمختا ماله کشه


زیرنویس:
[1] زَباله در زبان گیلکی به نیم روز داغ تابستان می گویند( با زُباله ی فارسی اشتباه گرفته نشود)
[2] زلزله نام یک حشره است که تابستان یکی از مراحل دگردیسی را سر کند و در گرمای تابستان آوازش گرمای تابستان را همداستان است، اسم فارسی این حشره را نمی دانم) آفراشته در منظومه معروف گیله مرد می گوید: قلب اسد زباله مئن، زلزله خاندن نتانه، تو ایتا کشه حاصیل چینی.................)
[3] دیله خاله = دل ِ تکه شده، تکه ای از دل
[4] خال همان معنی فارسی منظور است، خال ِ مه رویان!