۲۷ دی ۱۳۸۹

هرتا قرماق بدسا انزلی مالا نیگیدی - گیل آوایی

ژانویه 2011
هر تا بینویشته گبا شعره شرفشا نیگیدی
دوتا پِنشتا نیویسا کسمایی[1] غوغا نیگیدی

شیونه دیل بزه دریا کرا به گیله گولاز
نه منو تُو کی دمرده گوله زیبا نیگیدی

هاچینه وِر کرا زئن هرتا روخانه توله آب
آب دره تا چکره روخانا دریا نیگیدی

پور بامود وازو ولنگه مرا میدان، خالی آب
میدانه پوشته جوخوفتا یله والا نیگیدی

هرتا تام توم زئنی درویشی نی یه جانه برار
خانه قا خاش والیسا کی گوله مولا نیگیدی

کرا لوطی واسوخسته ، دوکودن پاشنه بخاب
کرتاکرت شونو آمونا کی گول آقا نیگیدی

جنگلانا کی فتاشتد جه همه دارو درخت
ویلانی گردسه نه جنگلا، میرزا نیگیدی

هرتا شانته نیبه هرماله یالانچی پهلوان
هرتا قرماق بدسا انزلی مالا نیگیدی

هاچینه لیسکا بویی زولفه والیشتا دیهی باد
هرتا ووشمه سرا کی زولفه چلیپا نیگیدی

کویتا شالترسا بیدیْ داوا ببه میدان دار
خالی آبا کی هاچین مستی ی ودکا نیگیدی!

دو صفا چاپ کودنه امرا نشا بون گیله وا
[2]ا
ایتا چاردانه گو یا می جانه بُشرا
[3] نیگیدی

گیل آوایی نوگو ده هیچی بده تی دوما جا
بوپوخسته خوجا هرماله داره پا نیگیدی


[1] کسمایی شاعر
[2] مجله گیله وا
[3] محمد بشرا شاعر گرانقدر گیلان و یکی از پیشکسوتان ادبیات گیلکی استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر