۲۱ دی ۱۳۸۹

هرکی کل بو شهره مئن ایسما بنا بو زولفعلی – گیل آواییهرکی کل بو شهره مئن  ایسما بنا بو زولفعلی
اونکی شیرینا فوروختی دائمن فرهاد بو

بی وفا سینه درانی حرفه حرف بو با وفا
لاله توربه نام همیشک پاک اولمپیاد بو

آه  کی ناشتی ناله جا سودا بوکونه سالا سال
هم رحیمو هم کریم، میرزا قاشمشمشاد بو

نام آویره ایسم همیشک  رابلد بو شاغولام
رسمه بی نانو نوایی گنجه قارون زاد بو

رهبرِه خو تک دوسته قاتیله هر بی گونا
آیه رحمانو رحیم صدقه مرا جلاد بو
ایسم بنا عادل خو سر جاکش هاچین جلاد بو

هر کی خائن بر وطن بو رهبر و سردار، پشم
آیتوالله نام بنا مردومه کُل سر بار بو
موفت بوخورده حوزه جا مولللا بوبوست دوزه پیچا
هرکی خائن بر وطن بو آیته شیاد بو

از سیاست رهبرانه پاک ناها کونجونبانی
تاجو یا عمامه داشتی یا کی حیزبه باد باو

عدلو اینصافا دمخته تک دوَسته ذوالفقار
مردومانه گوزبجیب قسمت هاچین بیداد بو

هم ها دونیایا دمخته هم اودونیا خالی آب
مردومه خونا اودوشتن داب هاجور بونیاد بو

دوز و غارتگره نام بو پاک امینانه امین
اون کی دوز و اجنبی بو حاکیمه همزاد بو

هر کی آدوران واکفته گیل آوایه، خالی آب
مملکت اورشین بوبو رسمه زمانه باد بو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر