۱۹ دی ۱۳۸۹

گیلکی چاردانه -گیل آوایی

می دیل تنگه می گیلانه هوا ره
می خانه کوچه سر کتله صدا ره
روزانه زاکی یو پابرانده شون باغ
کونوسو کامپوره ولش گوماره
........
دمرده روزیگار، یاری چی کم به
دیمیری، بی وطن تی هم وطن به
بازین سوجی ساجی واهیلا بی قاق
هیزارتا خاوران تی جانه تن به
.........
دمرده روزیگار، یاری چی کم به
دیمیری، بی وطن تی هم وطن به
تره سوجی ساجی واهیلا بی قاق
کی تی خاکه وطن تی جا ره کم به

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر