۰۵ بهمن ۱۳۸۹

بئ تو مار - گیل آواییجانه مار دیل گریه داره زاره زارم بئ تومار
کس نانه هرماله آتش بم گوما بم بئ تومار
پاک بمه کوهه فوگوردسته کرا بئ دار و خال
چئ بگم آتش بیگیفتم گورشا بوستم بی تو مار
یاد آرم بئ تو ایسان غوربت چوتو بم بی پناه
تو بوشویئ بئ منومن خستا بوستم بئ تومار
ده واسئ دیمه بنم زاکه ببم مستو خراب
تاب نارم آ روزیگارا سر باورم بئ تو مار
من نارم باور کئ بئ تو زنده یم آئ داد داد
سر کرا کوبم به دیفار ایجگرا بم بئ تو مار
بئ تو پاک سردم بچاسته ده آویرم من آویر
دیل میشین واهیله واهیل زرده ولگم بئ تو مار
لاب ایسم واشکسته شاخه خوشکه دار بی داره پا
جنگلم آتش بیگیفته پاک ذوغالم بئ تو مار
گیل آوایئ دیل تیشین بیخود نئ یه واشکسته خال
سینه یا دورسین جه ناله وا بوسوجم بئ تو مار

۳۰ دی ۱۳۸۹

بلا می سر 6 - گیل آوایی

بلا می سر 6
گیل آوایی
26 دسامبر2007

فاندر چوتو من واهیلا بوسته تی فدایم بلا می سر
مثله تقی دیوانه تره لاب ده گدایم بلا می سر

پاک بون درمه لیسکا بو زای کی زنه شیون
تی راشه فو وُو ارسویمه، تی خاکه پایم بلا می سر

هرماله نوبو چوم فوچینم فیکرا نوشو، بی تو بشم خواب
شب تا صوبه سر تی چومه که فکرو خیالم بلا می سر

کاشکی بوبُوبی سینه یا واشکافته ترا من بدابیم جا
دونیایا دوارست تره من موشته پلایم بلا می سر

هر وازه ولنگی بدارم، از تی وفایه، چی بگم من
جنگل خوسه سرپور بدوشم، من تی فدایم بلا می سر

رشتا دی پی چسته ده همه کوچه یو بازار
پاک رادوارانام دانه ده تی خاکه پایم بلا می سر

فاندر گیل آوایه کرا دوری فچالسته بوکوده خاک
وختی واتابی هانده تره سر به هوایم بلا می سر

هانده دواری رادوران غمزه فراوان بلا می سر!؟- گیلغزل بلا می سر4 - گیل آوایی

هانده دواری رادوران غمزه فراوان بلا می سر!؟
یا نازه مرا زیرکوچه با چین چینه دامان بلا می سر؟

خورشیدا دیهه سوسو تی چوم!؟ جنگله مویانا دیهی باد!؟
رقصی کرا ولگانه مانستن سره داران بلا می سر

لوففت کشه یی نرگسه گول از تی چومه ناز
تی نازا بشم کی بویی تو نازه خودایان بلا می سر

چادَر نوا نان رو نوا گیفتن کی خودایی
از تو گیره انگاره همه عشقه بهاران بلا می سر

گیلانه بهاری تره گیلان داره صد ناز
از تو همه سبزه آمی باغانو بیجاران بلا می سر

ناجه داره می دیل هاتو دوری جا درم داد
آی داد جه دوری جه می رشته گیله کوران بلا می سر

هرماله ننه چوم چوم سر واهیلا بوسته گیل آوایی
پاک مدرسه شو زاکیو تی ترکمه کاران بلا می سر
فارسی
باز هم رد می شوی قدم زنان/رهگذرانه، غمزه فراوان بلا می سر
یا با ناز از زیرکوچه می گذری با دامان چین چین دار بلا می سر
چشم تو خود را به رخ خورشید می کشید؟ آیا جنگل موهایت را باد می دهی؟
مانند برگها روی درختان آیا می رقصی بلا می سر؟
گلِ نرگس منت می کشید از ناز چشمان تو
نازت را بروم که نازِِ خدایان بودی بلا می سر
چادر سر خودت نگذار، رویت را نگیر که خدایی
از تو برنامه ها در سر دارد/مهمانی راه می اندازد، همۀ عشقِ بهاران بلا می سر
بهارِ گیلان هستی، گیلان صد راز برایت دارد
باغ و شالیزاران ما از تو سبز است بلا می سر
حسرت دارد دل من همینطور از دوری داد می زنم
ای داد از دوری از گیلدخترانِ رشتِ من بلا می سر
سرگشته شده گیل آوایی به نُدرت چشم روی چشم می گذارد

درست مانند بچۀ مدرسه رو بودن و کارهای بازیگوشانۀ تو بلا می سر

۲۹ دی ۱۳۸۹

بلا می سر - گیل آوایی

صدای بدون تصویر از سروده ی بلا می سر
بلا می سر 3


گیلان آیمه تا بیدینم رشته خیابان بلا می سر
تی دوما گیرم از گوذره ساغریسازان بلا می سر

وختی خاریماما دواری میسگرانه راسته شی بازار
سایه بمه تی امرا آیم هرتا خیابان بلا می سر

باغ محتشمو، لاکانو رازی ، کرف اباید
تا اوستا سرا خطه ماشین زیرکوچه رایان بلا می سر

رشتا هاتو گردم تی مرا هامما آرم یاد
زاکا بمه پاک، بازی کونم با تی براران بلا می سر

هانده بمه عاشق تورا بم تی خانه سامان
چوما فوچینم از تی لوچان، بیخودی کاران بلا می سر

تی واستی ایسم چاربراران هانده تی رافا
لیسکا بمه ناز دم ترا چی فته فراروان بلا می سر

هانده کرا دیم کوچانه مئن دوز دوزیکی ماچی
غوغا کونه غوغا کرا تی چین چینه دامان بلا می سر

تا واخوبا بد راه دوران کوفتا به می کار
مثل دو تا کوتر فوقوسیم پوشته گوماران بلا می سر

یاد بار گیل آوایی کی بوبو غوربته مئن زار
گورشا بو کرا یاد آورم رشتا فراوان بلا می سر

گیله کُر - گیل آوایی

مرا آخه چاگودی نازکشه دونیا گیله کور 
تی دباخته دیلا بوم واهیله شیدا گیله کور

پور بوگفتد نیبه بازار شو کرا ترکمه یار
چی دانستیم کی تویی ترکمه زیبا گیله کور

های بگفتد کی ترا وامرازه می حاله خراب
ساده دیل من کی بوبوم عاشقه روسفا گیله کور

من نانستیم تی واسی واستی ببم پاک پیله لات 
دبازم دارو ندارا تره بی پا گیله کور

خیلی وخته کی تی واستی آویرم غوربته جا
تاسیانی ده بوبوم ارسو جا دریا گیله کور

تورا بوم تور تی واسی تا آکه های فیکروخیال
بوگودی ناز بوبومه نازکشه دونیا گیله کور

گیل آوایی تره انگاره داره با ایله جار 
های گولازه مرا گه از تی سراپا گیله کور

۲۸ دی ۱۳۸۹

کوتام، مجموع 9 داستان کوتاه گیلکی - گیل آوایی

مجموعه 9 داستان گیلکی که در بایگانی به هنگام چاپ و انتشار کتاب داستان " تلار" جا مانده بود و در اینجا صورت پی دی اف در اختیار دوستداران و علاقمندان ادبیات داستانی گیلکی قرار می گیرد. برای دریافت آن همینجا کلیک نماید

۲۷ دی ۱۳۸۹

یادگاران دبیرستان شاهپور - رشت

یادگاران دبیرستان شاهپور - رشت
اگه ایران ایتا انگوشترینه
آمی گیلان اونه سبزه نیگینه
آمی جنگل، آمی دریایو مورداب
آمی ایرانه تاجه سر نیشینه

هرتا قرماق بدسا انزلی مالا نیگیدی - گیل آوایی

ژانویه 2011
هر تا بینویشته گبا شعره شرفشا نیگیدی
دوتا پِنشتا نیویسا کسمایی[1] غوغا نیگیدی

شیونه دیل بزه دریا کرا به گیله گولاز
نه منو تُو کی دمرده گوله زیبا نیگیدی

هاچینه وِر کرا زئن هرتا روخانه توله آب
آب دره تا چکره روخانا دریا نیگیدی

پور بامود وازو ولنگه مرا میدان، خالی آب
میدانه پوشته جوخوفتا یله والا نیگیدی

هرتا تام توم زئنی درویشی نی یه جانه برار
خانه قا خاش والیسا کی گوله مولا نیگیدی

کرا لوطی واسوخسته ، دوکودن پاشنه بخاب
کرتاکرت شونو آمونا کی گول آقا نیگیدی

جنگلانا کی فتاشتد جه همه دارو درخت
ویلانی گردسه نه جنگلا، میرزا نیگیدی

هرتا شانته نیبه هرماله یالانچی پهلوان
هرتا قرماق بدسا انزلی مالا نیگیدی

هاچینه لیسکا بویی زولفه والیشتا دیهی باد
هرتا ووشمه سرا کی زولفه چلیپا نیگیدی

کویتا شالترسا بیدیْ داوا ببه میدان دار
خالی آبا کی هاچین مستی ی ودکا نیگیدی!

دو صفا چاپ کودنه امرا نشا بون گیله وا
[2]ا
ایتا چاردانه گو یا می جانه بُشرا
[3] نیگیدی

گیل آوایی نوگو ده هیچی بده تی دوما جا
بوپوخسته خوجا هرماله داره پا نیگیدی


[1] کسمایی شاعر
[2] مجله گیله وا
[3] محمد بشرا شاعر گرانقدر گیلان و یکی از پیشکسوتان ادبیات گیلکی است۲۵ دی ۱۳۸۹

چاردانه - گیل آوایی

می چوم هانده سی یا ابرا دوارست
ببرده آب مرا بسکی بوارست
بوبوسته ایجگره میدادو فریاد
جه می ناله می چوم خوشکی نیارست
....
بوگفتی جانه یار می رادوار بی
چپربوبوسته باغ سیرو کوار بی
دمرده بخت آویرا بوم به غوربت
خیاله مئن مره گم جانه یار بی
....
بوشو دریا ببر می آیو نالا
سیفید آبا دن می دیله خالا
سیاکل داد بزن ماسوله فریاد
بوگو آخه نیگیفتیدی می بالا

۲۳ دی ۱۳۸۹

من کی غوربت وُرسینم لافندا ده خالی پلایم تو نانی!؟- گیل آوایی


من کی غوربت وُرسینم لافندا ده خالی پلایم تو نانی!؟
دیل دمرده چوم برا دور از می جایم تو نانی!؟

تو نانی غوربت فوخوفته پاک بوبوستم پیله لات
بادا دام دارو ندارا خوشکه وایم تو نانی!؟

دیل زالاش بارده ایتا موشته کولوش کوتام بیجار
ده دباخته سالاسال بی دسکلایم تو نانی!؟

بی نوخون جوش زئن نتانم ده منم با می خیال
می وطن کی اورشینا بو ده چی پایم!؟ تو نانی!؟

گاگلف فیکرو خیالا شم نیبه غوربت می جا!
هانده من بیگانه با قورآن صدایم تو نانی!؟

خاکه غوربت کی نیبه هرماله می گیلانه خاک
گیله مردم هانده خاکه گیله پایم تو نانی!؟

پاک دوارسته هاما خالی دوستن نانو آب
من هاچین قاقه آخوندی پادشایم(1) تو نانی!؟

وستا کون، شانته نوبو،های مرگ بادا مرگ باد
پور بوشو کم ده بمانست گیل آوایم، تو نانی!؟


1آخوندی پادشا = سلطنت آخوند، شاهی کردن ِ آخوند

۲۱ دی ۱۳۸۹

هرکی کل بو شهره مئن ایسما بنا بو زولفعلی – گیل آواییهرکی کل بو شهره مئن  ایسما بنا بو زولفعلی
اونکی شیرینا فوروختی دائمن فرهاد بو

بی وفا سینه درانی حرفه حرف بو با وفا
لاله توربه نام همیشک پاک اولمپیاد بو

آه  کی ناشتی ناله جا سودا بوکونه سالا سال
هم رحیمو هم کریم، میرزا قاشمشمشاد بو

نام آویره ایسم همیشک  رابلد بو شاغولام
رسمه بی نانو نوایی گنجه قارون زاد بو

رهبرِه خو تک دوسته قاتیله هر بی گونا
آیه رحمانو رحیم صدقه مرا جلاد بو
ایسم بنا عادل خو سر جاکش هاچین جلاد بو

هر کی خائن بر وطن بو رهبر و سردار، پشم
آیتوالله نام بنا مردومه کُل سر بار بو
موفت بوخورده حوزه جا مولللا بوبوست دوزه پیچا
هرکی خائن بر وطن بو آیته شیاد بو

از سیاست رهبرانه پاک ناها کونجونبانی
تاجو یا عمامه داشتی یا کی حیزبه باد باو

عدلو اینصافا دمخته تک دوَسته ذوالفقار
مردومانه گوزبجیب قسمت هاچین بیداد بو

هم ها دونیایا دمخته هم اودونیا خالی آب
مردومه خونا اودوشتن داب هاجور بونیاد بو

دوز و غارتگره نام بو پاک امینانه امین
اون کی دوز و اجنبی بو حاکیمه همزاد بو

هر کی آدوران واکفته گیل آوایه، خالی آب
مملکت اورشین بوبو رسمه زمانه باد بو

۱۹ دی ۱۳۸۹

گیلکی چاردانه -گیل آوایی

می دیل تنگه می گیلانه هوا ره
می خانه کوچه سر کتله صدا ره
روزانه زاکی یو پابرانده شون باغ
کونوسو کامپوره ولش گوماره
........
دمرده روزیگار، یاری چی کم به
دیمیری، بی وطن تی هم وطن به
بازین سوجی ساجی واهیلا بی قاق
هیزارتا خاوران تی جانه تن به
.........
دمرده روزیگار، یاری چی کم به
دیمیری، بی وطن تی هم وطن به
تره سوجی ساجی واهیلا بی قاق
کی تی خاکه وطن تی جا ره کم به

۱۷ دی ۱۳۸۹

منو دریا - گیل آوایی


منو دریا
هفت ژانویه 2011

دمرده ساحیلو دریا اوخانه ایجگره
شورم بیگیفته آسمانا
پاک آویرا بو
منو دریایو تا می دس فارَس ساحیل
مگه ساحیل دیمیره!؟
می خیالا کی واورسم، قاقابو
دریا فوگوردسته
ایجور هیستا کوده
نوگروخته تا چکره دریا بوم
هاتو بو کی منو دریایو ساحیل
کش به کش
کویتا آویر
کویتا بوییم پیدا!؟
نانستم من!

دمرده ساحیلا دریا دوارسته
خیالا من دوارستم
نانم
من بومو دریایو دمرده ساحیلو دریا اوخانه ایجگره
تا هرچی بادا باد