۲۹ آذر ۱۳۸۹

پیله گول، گیلیکی کوچی داستان - گیل آوایی

پیله گول
گیل آوایی
اکتبر2003
پیله گول قاقه! پیله گوله هشت گیروبه نویه! پیله گول ده هاچین واهیلا بو داره! پیله گوله چوما خون بیگیفته داره هیجایا فاندره! خورایا بیگیفته شون دره! هاتو خو مرا گه:
- نه! نیبه اتو سگه جان کندنو شگه زندگی! نه!
خیاله کی تومامه دونیا ایجگره اونه دیله مئن جا بوکوده داره! پیله گول هاتو واهیلابو خو دسانا موشتا کونه هوا مئن تکان ده یو هاتویه کی ده واکف داره! ده خایه زیمنو زمانا بهم بودوجه! خو مرا گه:
- یانی انهمه سگه جان کنی هیچی!؟ یانی اخاکه مئن همش خاشه حسنه واستی ببه لاب بیسه یک!؟
پیله گوله بازو آدم فانددیره هاچین هذ کونه! اونه سیاچومه موجه کا خیال کونی دانه دانه شانه بوکوده داریدی کی ایتا پوشته ابرویانه جیر برق زه یی! اونه سیامویان پریشانا بو، باده مرا کرا رقصا دوبو! پیرانه یاخا وازا کوده، بادا دا، دسانا کی ایتا دونیا یاور دایی موشتا بو هاوایا دورسینه یی!
حسن لس قورابیه نوقولدانا خو بغله جیر فوزه زیبیلا خودوش جلاسانه، جه راه فاره سه یو پیله گولا دینه هاچین قاقه! کارد بزنی اونا خون نایه! آرامه اونا فاندیره یو گه:
- سلام پیله آقا
ایجور سلام گه کی خیاله جن بیسمیلا بیده بی! خورا جیما کونه یو هو نیگا مرا پیله گوله جیوابا بیستاوسته نیشتاوسته جیویز زنه یو یاواشیکی شه یو خو پوشته سرا فاندره بیدینه کی پیله گولا چی بوبو داره! خوره خوره گه:
- چی زمانه یی بوبو داره ! هرکه دینی خو هافتایا آویرا کوده داره! چره مردوم اتو واهیلیدی! پیله گول تا واخوبا به حسن لس چارتا دوکانا دوارسته بو!
دیفاره کش پیره زنای پینیک بزه چادورا خوره واپخته نیشته بو یو ایجور خو رویا بیگیفته بو کی خیال کونی راضی یه زمین داهان وازا کونه اونا فه وره! پیله گولا تا دینه هاچین اونا خوشکا زنه! نخاستی باور بوکونه کی پیله گول اون نیده بو بوشو یو هیچی اونه دس ننا!
پیله گول هاتو خوره گب زن دره یو شون دره. نه هیکسا دینه، نه هیکسا فاندیره! پیله گول لاب تورابو داره! خوره گه:
- آخه مگه به!؟ آخه لاکیتاب هرچی جوفت زنی تاک آیه! هرچه خایی راست بنی کج شه! آخه واگردانه سره! واگردانه سر! همیشک ایا هامه چی ناهابو! هرکی ایجور بد یا خوب ایچی بردی خو زنه زاکه ره! هیکسه سفره خالی نوبو! آخه چره هامه سره سام بیگیفتی می!؟
اِ...............! لاب آویرابو داریمی! هر چی واسی، اینفر ه لوففتا وا بکشیم! هرکه دینی کرا ایجور خو کلا کاره! ایجور خایه خورا جیویزانه! ده دوروغ گفتنو کس کسه سرا کولا نان، قاب زئن، کس کسه دیفارا واچکستن جور شون! عادی بوبو! هر کسام ایتا حرفه حیساب زنه خیاله کی چینی گب زئن دره!
لاب کرا بوبو داریمی شال ترس مامد! حرف کی به، ده پهلوان پاک حرفه! هامه لاب پهلوان پنبه ییمی، کرا ایتا یالانچی پالوان! تاا ایچی گی، گیدی:
- زندگی نچرخه! زندگی سخته! چی واکودن!؟ واسی بوسوجیمو واسوجیم!
ا........! یانی چی!؟ تیرا آویرا کودیم هیچی! آقوزه دونبالام نگردستن!؟ هاتو کسکسه سر کولا نان!؟ هاتو آویرا بون!؟ هاتو دمردن!؟ واسوخستن!؟ ان کی نیبه! هرجیگا شی آدم خیال کونه هاکه شین نی یه! آمی خاکه مئن بوبو داریمی غریبه! هرتا ایداره شی یاور اول تی دسا فان دره چوتو تانی اونه دما بیدینی! آخه انام بوبو مملکت!؟ ایتایام نیگه آخه بابا فردا وا امی زاکان هایا زندگی بوکونید! هسا اما امی هرچی بدتر! آخه امی زاکان نخاییدی بیگید:
- ان چی بلایی بو امی سر باوردیدی!؟
ا.....! سگ خو صابا نشناسه!
پیله گول هاتو خوره شون دره یو خوره گب زئن دره! هوا خیال کونی شب بوبو داره، ایجور آسمان تاریکا بو کی روز گوما بو یو لاب هامه کسا شب بیگیفته داره! پیله گول هاتو خوره بوسوج واسوجا دره! پیله گول کرا خاستی دونیایا وگردانه! خاستی هامما هارای بزنه:
- ا......................ی برا.............ر مرگ ایوار شیونام ایوار!
پیله گولا چی بوبو!؟ پیله گول چره هاتو قاقا بو داره! هامه دانیدی! هیکسام خیاله نانه! هر کی خو کلا کاشتان دره! هامه جایام چور بوبو داره!

تمام
اکتبر2003
هلند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر