۲۸ آذر ۱۳۸۹

ایتا غزلترانه " تو نوشو " - گیل آوایی

اسا بیگیفتمه ول دیل شواله یه
تو نوشو
تی شانه سر ا زمانه می خانه یه
تو نوشو
بیدین کی هامما دباختم بوبوم داره بی خال
اسا تی کش بمانسته می جان پنایه
تو نوشو
بیده یی جنگلا گورشا بو نوبو تنها
بازام هو دارو درخت یاره باوفایه
تو نوشو
من و تو پاک بوبوییم نقله مالایو لوتکا
تو یو منو ایتا دریا دکفته جایه
تو نوشو
می دیل تره زنه پر تی کشه بمه ایتا زای
هاچین نی یه ایسا چوم هانده چوم برایه
تو نوشو
اسا کی ناجه بوبو تا بهارا باز خوشا دیم
تو بس می ور کی تی ور می تومامه جایه
تو نوشو
دانی ایسَم ایتا کُوتَر کی جلده تی بامم1
تی ور می خاکه مانستن می لانه یه
تو نوشو
هیزارتا آتشه جان ول بگیفته بوگروختم
شوالا بوستا بیدین هانده پا به رایه
تو نوشو
درخت خو ولگا دوازه خوریشه سر ایسه پا
می ریشه تو می گولاز تی گیله نیگایه
تو نوشو
گیل آوایی همیشک جان پنا بوبو یاره
اسا کی یاری دمرده ده بی جیگایه
تو نوشو
1< سه تا بیت ویدئو چاکوده پسی ایضافا بوسته کی ویدئو می یان ننا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر