۱۹ آذر ۱۳۸۹

ایسام تئ رافا من
ایسام تئ رافا من

نایه خبر جه تو بیخود ایسام تئ رافا من
جه تاسیانئ بنامه ده سر به صحرا من
فوقوفته غورصه مرا دیل بترکسه تنها
تئ دورئ جا نانئ واهیلا بوشیدا من
آویرا بو سته منم من نیافه کس ده مرا
نانئ نانئ کئ دباخته تومامه فردا من
ایتا خبر نایه از تو نانم چره قارئ
نانئ کئ ول گیره دیل چوم برایه بئ پا من
ده مایا گم دنه تاب ابرا گم تی تی یا فوقوس
دمردمه تئ واستئ گورشابوسته تنها من
جه تو زبسکئ بوگوفتم مئ چوم بوبو دریا
بترکسه ده مئ دیل بیتو غرقه دریا من
بوبوسته ایحگیره بئ تو مئ داد و مئ فریاد
ده گورخانا دوارسته تی راشی بپپا من
شبانه غوربتا هرماله کس نایه مئ داد
اونئ کئ چوم دوارسته تومامه دریا من
گیل آوایئ تئ واسئ روزوشب کونه فریاد
فارس مرا کئ نارم تابه بئ تو روسفا من

گیل آوایئ
اکتبر2006

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر