۱۷ آذر ۱۳۸۹

می چومه اشکانه مرا - گیل آواییمی چومه اشکانه مرا
گیل آوایی

تی دامنا هیستا کونی می چومه اشـــــــکانه مرا
بازین ترا لیسکا کونی مردومه حرفـــــــانه مرا
تو ده ازازیلا بویی لوچـــــــان زنی رادواران
زرخه پوتارا بوندری گردی رقیبــــــــــانه مرا
ترکما بوستی تو ده هـــــــــــاچین واکف داری
بیخود مرا لقد زنی تی خـــــــــــاشه لنگانه مرا
زلاش باوردا چو زنی هرمــــــاله سربرا نیبی
لیلیکه دارانا مانی زولفه پریشــــــــــــانه مرا
لانتی بوبوی روخانه من گوسـکا بدام دکفته یا
پاک ده فوتورکسی هاچین تیگوزه حرفانه مرا
هاچین کرا چوکـــوش زنم آهینه سردا بوخودا
خیاره سر دلاری تو تی لیســـــکه کارانه مرا
دپرکمه بیدارابم، تی تی زنم، بهــــــــارا بم
اگرچی ول بیگیفتمه تــــــی کرده کارانه مرا
گیل آوایه جه سر بوشو آ روزیــگاره ناکسی
نخام ترا خایم بشـــــــــم می دس برارانه مرا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر