۱۶ آذر ۱۳۸۹

چارتا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی

1

بازام می دیل جه غورصه پورا بوسته
واکفته می خیالا تورا بوسته
بیگیفتم ول دو واره داده بیداد
چی دیل با تاسیانی جورا بوسته

2
نیدین کی سربیجیرو سر برایم
تی واستی یه ناویره بی حیــایم
هاچین لاتم کی هرماله نبم رام
مثــاله راشمه* ســـر به هوایم
راش = ایتا درخته ایسمه

3

اگر چی تورا بوم، تی ســــر برایم
تی واستی پر زنم تی رایــــــا پایم
هاچین واهیلا بو ایســــــام تی رافا
تی جانکی بی تو من هیچی نخوایم

4

دانم نایی هاچین تی چوم برایم
تی راشه پایمه چارچرخ هوایم
هاچین گیفتان درم تی سره کُورا
کی شاید بیشتاوی تی رایا پایم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر