۱۴ آذر ۱۳۸۹

بی وفا یار - گیل آوایی

بیگیفتم فاله حافظ تی وفاره
کرا خنده بوکود حافظ می کاره
بوگفته تو هاچین بی شات خوری تاب
نواستی دیل ناهان هر بی وفاره

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر