۱۲ آبان ۱۳۸۹

بیدین وطن چی بوبو - گیل آواییبیدین وطن چی بوبو
گیل آوایی
سه نوامبر2010
بیدین وطن چی بوبو گابدکفته موردابه
رئیسه جومهور و رهبر هاچین پیله گابه
ده هیشکه وامرازه مسجد بشه بده صلوات
ده مسچدانه می یان جاکشی کرا دابه
موغول چیسه عربو روسو اینگلیس حرفه
جه هر تا آیه هاچین خون کرا کونه رابه
آویرا بوسته دمردن جه ویشتایی بیداد
بازین بیدین چوتو دولت کرا کونه لابه
پورا بو مجلسه شورا جه هر چی خایه مال
رئیسه قووه قضائیه لاب خالی آبه
وطن مانه امی امرا واسی بیبیم بیدار
ناویره قسمت امی شین همیشه خونآبه
گیل آوایی هامه تانا دپرکانه از خواب
آویرابوسته هارای زئن دره نگد خوابهفارسی
ببین وطن چه شده مردابِ هر کی هر کی ست
رئیس جمهور و رهبر درست مثل یک گاوِ بزرگ هستند
دیگر کسی انگیزه ندارد به مسجد برود صلوات بدهد
دیگر در میان مسجدها جاکشی رسم شده است
مغول چیست، عرب و روس و انگلیس حرف است
از هر یک از آیه ها خون شُر شُر راه افتاده است
گم شدن و خفه شدن از گرسنگی، بیداد
بعد ببین چطور دولت عُو عُو می کند
مجلس شورا پر شده است از چاپلوس
رئیس قوه قضاییه دیگر بی اختیار و نوکر است( هیچ قدرتی ندارد- مترسک است)
وطن با ما می ماند باید بیدار شویم
وگرنه قسمت ما همیشه خوناب می شود
گیل آوایی همه را از خواب بیدار می کند
گم شده، هوار می زند تا نگویند خواب است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر