۳۰ شهریور ۱۳۸۹

چندتا گیلیکی چاردانه - گیل آوایی


1
می دیل دیوانه بو دیوانه تر به
تی کرده کارانه امرا بدتر به
ننه هیمه تو ول بیگیفته جانه
کی اجانکی تره گورشانه تربه
2
بیدین آخه شوالا بوم تی کاره
میدیل تنگه تی او کتله صداره
تو گیله خاکه سر هر روز نیهی پا
منم کی واهیلم گیله بیجاره
3
تو بالا ایشکنی، پروازا چی گی
چومانا فوچینی بیدارا چی گی
پوره جنگل جه جنگلخوسه بی باک
نه ایتا صد هیزار میرزایا چی گی
4
دَوَستی می پرا، پروازا چی گی
دَوَستی می چوما، بیدارا چی گی
هاچین بی شات کرا خورداندری تاب
می نالا جیگیری فریادا چی گی
5

دَوَستی می پرا، پروازا چی گی
دَوَستی می چوما، بیدارا چی گی
پوره جنگل جه جنگلخوسه بی باک
نه ایتا صد هیزار سردارا چی گی
6
مرا گورشا کوده ا تاسیانی
کرا غوربت خانم های دیلمانی
شومانام فو زنید تا ول بیگیرم
جه ارسو واهیلابم سل بیگیرم
7
ایتا دریایه تی افشـــــــــانه گیسو
شبان ماتابه سو، تی چومانه سو
تی خنده،تی نیگا، تی کشه گرما
همه عشقه، دیهه دونیـایا سوسو
8
کرا هانده درم می ماره که یاد
دیلا اورشین درم پاک زئن درم داد
هاچین زاکا بومه بی تابه می مار
می چوم وارش بیگیفت گورخانه فریاد
9
جه دیلتنگی تی عکسا تا بیدم من
ایدونیا غورصه دیله مئن دیچم من
بینیشتم ونگ بزم، تی عکسا جا قاق
خیالا شوم هاتو وارش بیچم من
( بوبوم هیستو چوره وارش بچم من)

10
بوبوستم جلده کوتر بشکسه بال
کرا لانه دارم غوربت بوشو مال
هاچین ارسو پوره می چوم خیاله
هاتو فوش داندرم می بختو ایقبال
11
نوا اورشین گودن می تاسیانه
گیلک غوربت نانی آخه چی مانه!؟
ایسه پاک جلده کوتر، بشکسه بال
کرا دوره جا از چوم خون فیشانه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر