۰۸ مهر ۱۳۸۹

تاسیانی - گیل آوایی

اگه من تورا بوستم، کاره کیسه
تی امرا جورا بوستم کاره کیسه
می قسمت کی نوبو بیتو ببم آب
اسا بی تو بوبوستم کاره کیسه

فارسی
اگر من دیوانه شده ام، کارِ کیست
با تو جور شده ام، کارِ کیست
سرنوشت من که نبود بی تو آب شوم
حالا که بی تو شده ام کار کیست
2
تی امرا من کی دایم پا به پا بوم
وفا ناشتی ولی من با وفا بوم
بازام تی بی وفا کاره نی یم قاق
از اول من تره پاک جان فدا بوم
فارسی
با تو همیشه پا به پا بودم
وفا نداشتی ولی من باوفا بودم
باز هم از کارِ بی وفایی ات حیرانزده نیستم
از اول من برای تو جان فدا بودم

3
نوبوسته کی ایشب بی تو بوخوسم
خیالا پرا دا تا صوب نوخوسم
بگم الله تی ته، تی کرده کاران
بیگیرم ول خیالا های فوقوسم

فارسی
نشد که یک شب بی تو خواب روم
خیال پر داده تا صبح نخوابم
به ستاره بگویم از کارها و رفتارت
شعلۀ آتش بگیرم به خیال حمله کنم

4
گیرم ول، فو زنی می تاسیـــــــانه
نیهی دیمه تی او پا درمیـــــــــــانه
دیله واهیلا بوستا داندری یــــــــاد
جه غوربت گورشا بون آتش بجانه
فارسی
شعله می کشم تو دلتنگی ام را فوت می زنی
پا در میانی ات را کنار می گذاری
دل دیوانه را داری یاد می دهی
از غربت داغ شدن و آتش به جان شدن را

5
نیده بو کس کسه راشــــــــه دواریم
خیاله کس کسه زرخه پوتــــــــــاریم
هاچین بیگانابوستیم حایف صد حایف
آمی مئن دوشمنه آ که فــــــــوداریم
فارسی
نیده همیدگر را از گذر( راه) می گذریم
انگار که برای همدیگر مورچه نیشدار هستیم
( نوعی مورچه که نیش می زند=زرخه پوتار)
بیهوده بیگانه شدیم حیف صد حیف
میان ما دشمنی را چه وقت دور می کنیم.
6
ان قد تی واسی خانه خرابم تو نایی
وارش واره چوم به آسمانم تو نایی
هر شب جه خجالت کرا ماتاب نتابه
تا کی دینه من چوم اینتظارم تو نایی

فارسی
اینقدر برای تو خانه خرابم، نمی آیی
از چشمان باران می بارد چشم به آسمانم تو نمی آیی
هر شب مهتاب از خجالت نمی تابد
همینکه می بیند من چشم انتظارم تو نمی آیی

7
دیلداره تو یم، تره چی دارم، هیچی
وارم تره من تره چی کارم، هیچی
هرچی کی بگم تره ایسم خانه خراب
از خانه خرابی چی بدارم، هیچی

فارسی
دلدارِ تو هستم، برای تو چه دارم، هیچ
بخاطر تو می بارم، برای تو چه دارم می کنم، هیچ
هر چقدر هم بگویم که برای تو خانه خرابم
از خانه خرابی چه داشته باشم، هیچ

8
دیشب کی تره هیزار خیالا شومه من
افشانه تی مو می یان هاوارا بومه من
ان قد کی بخواندمه سی یا ابرانــــــــا 1
هیستا بو هاچین جه ارسو آبا بومه من

فارسی
دیشب که برای تو به هزار خیال رفتم من
در میان افشان موی تو هوار شدم من
اینقدر که سیا ابران را خواند
از اشک خیس شدم آب شدم من

سی یا ابران = ایتا آوازه گیلکی یه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر